Hyppää pääsisältöön

Bothnia Offshore Kappa -merituulivoimapuisto, Ruotsin talousvyöhyke

Ruotsin talousvyöhykkeelle suunnitellaan kapasiteetiltaan 1 240 MW merituulipuistoa.
Hankkeen tila
Tila: Vireillä
Alueet: Ulkomaat, Ruotsi
Aihealue: Tuulivoima

Tausta

Hankkeesta vastaava Njordr Offshore Wind AB suunnittelee kokonaisteholtaan noin 1 240 megawatin (MW) merituulivoimapuistoa Ruotsin talousvyöhykkeelle. Hankealueen pohjoisosa sijaitsee Perämeren merialueella ja eteläosa Selkämeren pohjoisosan ja Merenkurkun merialueella. Suomen puolella hankealuetta lähinnä ovat sen eteläpuolella noin 30 kilometrin päässä oleva Björkön saari ja noin 27 kilometrin päässä olevat Mikkelinsaaret. Björkö ja Mikkelinsaaret kuuluvat Merenkurkun saaristoon, joka on Unescon maailmanperintökohde ja Natura 2000 -alue. Hankealueen pinta-ala on noin 210 neliökilometriä. Hankkeen arvioitu vuosituotanto on noin 4,86 terawattituntia (TWh). Hanke koostuu enintään 74 turbiinista, joiden kapasiteetti vaihtelee 15–25 MW välillä. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä. Meren syvyys hankealueella vaihtelee noin 45–80 metrin välillä. Tuulivoimalat liitetään tuotetun energian siirtoa ja tiedonsiirtoa varten sisäiseen kaapeliverkkoon.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Suomen ympäristökeskus on vastaanottanut Ruotsin ympäristövirastolta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.

Arviointiohjelma

Hankkeesta vastaava oli laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä oli mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 22.8.–22.9.2023 välisenä aikana. Palautteen tuli erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä.

Lausunnot ja mielipiteet tuli jättää kirjallisesti viimeistään 22.9.2023 lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet oli mahdollista toimittaa Suomen ympäristökeskukselle sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). 

Suomen vastaus Ruotsille ja annettu palaute

Suomen ympäristökeskus ilmoitti Ruotsin ympäristövirastolle, että Suomi osallistuu arviointimenettelyyn. Seuraavassa vaiheessa hankkeen arviointiselostus tulee nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.

Kuulemisaineisto 22.8.–22.9.2023

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Njordr Offshore Wind AB, Åsa Karlberg, puh. +46 703 826 581, asa.karlberg@njordroffshorewind.eu
Yhteysviranomainen: Suomen ympäristökeskus, ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, puh. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi
Diaarinumero: SYKE/2023/1467

Julkaisija