Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus eläinsuojasta

Eläinsuojasta riittää ilmoitus, jos toiminta ei erityisestä syystä tarvitse ympäristölupaa.

Milloin eläinsuojasta voi tehdä ilmoituksen

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:

  1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen ympäristönsuojelulain (YSL) liitteen 1 perusteella;
  2. yhdelle tai usealle muulle kuin 1 kohdassa mainitulle YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen YSL:n liitteen 1 perusteella. Jos eläinsuojan suurimman eläinyksikkömäärän muodostaa 1 kohdassa tarkoitetun tuotantoeläimen nuorkarja, ilmoituksenvaraisuusraja määräytyy kuitenkin täyskasvuisen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnetun eläinmäärän perusteella. Tätä kohtaa ei sovelleta YSL:n liitteessä 3 mainittuihin turkiseläimiin;
  3. usealle 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy YSL:n liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella. Tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen. Eläinyksikkömääräksi muunnettu ilmoituksenvaraisuuden raja 1 kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle saadaan kertomalla 1 kohdassa eläinmääränä ilmoitettu ilmoituksenvaraisuuden raja YSL:n liitteen 3 eläinyksikkökertoimella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain liitteestä 3.

Eläinsuojan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset

Lisäksi eläinsuojia koskee Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (Finlex).

Näin teet ilmoituksen

Tee ilmoitus ajoissa

Jätä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Tee ilmoitus lomakkeella

Asian nopeaa käsittelyä viranomaisessa edesauttaa selkeä ja mahdollisimman täydellinen ilmoitus. Jos ilmoitus on puutteellinen, voit täydentää sitä yhden kerran viranomaisen asettamassa määräajassa. Jos et täydennä ilmoitusta  asetetussa määräajassa tai ilmoitus on edelleen puutteellinen täydentämisen jälkeen, viranomainen jättää ilmoituksen tutkimatta etkä saa aloittaa toimintaa.

Voit tarvittaessa jättää uuden, edelleen täydennetyn ilmoituksen viranomaiselle, jolloin 120 vuorokauden määräaika alkaa kulua alusta.

Tee ilmoitus lomakkeella ja tarvittavilla liitteillä. Tutustu myös ohjeeseen.

Toiminnan aloittaminen

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä 120 vuorokauden kuluessa, voit aloittaa toiminnan siitä huolimatta omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maksut

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen perii ilmoituspäätöksestä maksun.

Valvonta

Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Ympäristöministeriö