Hyppää pääsisältöön

Ympäristöluvan valvonta

Ympäristöluvan tarvitsevaa toimintaa valvotaan koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskukset ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ne seuraavat lupamääräysten, kuten päästörajojen noudattamista.

Valvonnan tavoitteena on varmistaa ympäristölupamääräysten noudattaminen

Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä ympäristöluvan lupamääräyksiä. Tavoitteena on myös selvittää, täyttyvätkö luvan myöntämisen edellytykset edelleen ja aiheutuuko toiminnasta lupamääräysten noudattamisesta huolimatta ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Akuutteihin valvontatapauksiin reagoidaan nopeasti. Tällaisia ovat mm. laitosten häiriötilanteet, havaitut tai epäillyt lupaehtojen rikkomiset ja ympäristövahingot.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) valvovat myös lainsäädännön perusteella muutamia ilmoitusvelvollisia toimintoja (mm. koneellinen kullankaivuu ja vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastot).

Valvontasuunnitelma ohjaa toimintaa

ELY-keskukset laativat ympäristölupien valvontasuunnitelman omalle alueelleen. Siinä kuvataan alueen erityispiirteet ja valvonnan tarpeet sekä valvonnan resurssit ja tavoitteet. Suunnitelmassa on myös kuvaus alueellisesta valvontaan liittyvästä yhteistyöstä.

Myös kunnat ovat velvollisia laatimaan valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman valvomiensa lupien osalta.

Vuosittain laadittavassa valvontaohjelmassa on luettelo kunakin vuonna tehtävistä määräaikaistarkastuksista ympäristöluvanvaraisiin tehtäviin. Määräaikaistarkastukset ovat maksullisia.

Toiminnanharjoittajat raportoivat toiminnastaan määräajoin

Toiminnanharjoittajien on raportoitava määräajoin laitoksen päästöistä ja toiminnasta. Jos toiminnassa tapahtuu häiriö tai poikkeuksellinen tilanne ja päästöraja-arvot ylittyvät niin, että tilanteesta aiheutuu välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa, toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa valvontaviranomaiselle tilanteesta välittömästi.

Ympäristönsuojelun raportointipalvelu, YLVA-tietojärjestelmä (ely-keskus.fi)

Valvontatarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti

Määräaikaistarkastuksia tehdään valvontasuunnitelman ja vuosittain laadittavan erillisen valvontaohjelman mukaisesti. Tämän lisäksi tarkastuksia tehdään, jos häiriö- tai poikkeustilanne antaa siihen erityistä aihetta tai jos maahan tai pohjaveteen on päässyt ainetta, joka saattaa aiheuttaa pilaantumista.

ELY-keskusten valvomat laitokset on jaettu neljään valvontaluokkaan tarvittavan tarkastustiheyden perusteella:

  • valvontaluokka 1. vähintään kerran vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 2. vähintään kerran kahdessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 3. vähintään kerran kolmessa vuodessa tarkastettavat
  • valvontaluokka 4. määräaikaistarkastus otantaperusteisesti, kuitenkin vähintään kerran 5 - 10 vuodessa.

Tarkastuskäyntejä tehdään myös kansalaisten ilmoitusten perusteella ja häiriötilanteissa. Kaikista tarkastuskäynneistä tehdään tarkastuskertomus.

Tarkastuksissa selvitetään esimerkiksi, onko päästöjä seurattu lupamääräysten mukaisesti. Jos luvassa ei ole määritelty päästöraja-arvoja, keskitytään selvittämään, toimitaanko luvassa kuvatulla ja velvoitetulla tavalla. Lisäksi tarkastetaan, onko suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää luvan muuttamista tai uuden luvan hakemista.

Päästötiedot ja tarkastuskertomukset saa pyydettäessä ELY-keskuksesta.

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjaa

Ympäristöministeriö kehittää ja ohjeistaa ympäristölupien valvontaa.

Ympäristövalvonnan ohje (Valtioneuvoston julkaisuarkisto VALTO)

Julkaisija

ELY-keskukset

Ympäristöluvan valvonta - Keski-Suomi

Keski-Suomen ELY-keskus valvoo alueellaan ympäristölupavelvollisten toimintaa.

Keski-Suomen ELY-keskus valvoo 237 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa (tilanne 6/2022). Yleisimpiä valvottavia toimintoja ovat turvetuotanto, jätteenkäsittely, yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, kalankasvatus ja eläinsuojat, energiantuotanto sekä metsä- ja metalliteollisuus. ELY-keskuksessa jokaiselle valvottavalle laitokselle on nimetty yhteyshenkilö (vastuuvalvoja).

Keski-Suomen ELY-keskus tekee lupavelvollisiin laitoksiin noin 70 valvontaohjelmaansa perustuvaa ympäristönsuojelulain mukaista määräaikaistarkastusta vuosittain. Kaikkiaan erilaisia valvontatarkastuksia tehdään vuosittain noin 120 kpl.

Katso myös:

Julkaisija

Keski-Suomen ELY-keskus