Hyppää pääsisältöön

Viitajärvi

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI1000025
Pinta-ala
155 ha
Alueet
Toholampi, Kannus
Alueen tyyppi
SAC/SPA

Alueen kuvaus

Viitajärvi kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan. Viitajärvi on Lestijokeen laskevan puron latvajärvi. Laskuojassa esiintyy majava. Järveä on laskettu Viitaojan kautta niittymaan saamiseksi. Nykyään avovesialueen pinta-ala on noin 18 ha ja sen ympärillä olevat kelluvat laiteet ovat pinta-alaltaan noin 90 ha (LVO-alueella).
Viitajärvi kuuluu korte- ja korteruokojärvien kasvitieteelliseen järvityyppialueeseen, mutta se edustaa lähinnä kortejärvityyppiä. Viitajärven vesi on humusaineista ruskeaa ja näkösyvyys on pieni. Pohja on humusaineista saostunutta mutaa. Pohjaversoisten ja uposkasvien lukumäärä onkin pieni tämän vuoksi. Viitajärven vesi on hapanta ja vähäravinteista. Yleisiä kellulehtisiä ovat ulpukka, uistinvita ja lumme. Järvikorte on vallitseva rantavesissä. Järvikortteen jälkeen kasvustovyöhyke on pullosaravaltainen seuralaisenaan veden puolella raate ja maan puolella kurjenjalka.

Alueen luonne ja merkitys

Viitajärvi on Keski-pohjanmaan ainoa lintujärvien edustaja Natura-verkostossa. Kohteella esiintyy monta lintudirektiivin lajeista.

3.3. Muut tärkeät lajit: Majava esiintyy Viitajärvellä. Koska lajin alkuperästä ei ole varmaa tietoa (kanadanmajava tai euroopanmajava), se ei liitetty luontodirektiivin liitteen 2 lajistoon.
Viitajärvi kasvaa vedenpintaa pitkin umpeen, mutta vähäravinteisuuden vuoksi umpeenkasvaminen tapahtuu hitaasti.

Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
• luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Viitajärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. LVO-alueen eteläpuolella sijaitseva Mustalampi ympäristöineen on liitetty mukaan verkostoon luontoarvojensa vuoksi. Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 0.25
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 23.18
7140 vaihettumissuot ja rantasuot 84.14
9010 boreaaliset luonnonmetsät 3.64
91D0 puustoiset suot 7.65

Suojelun perusteena olevat lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio
A127 kurki Grus grus
A002 kuikka Gavia arctica
A260 keltavästäräkki Motacilla flava
A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus
A170 vesipääsky Phalaropus lobatus
A166 liro Tringa glareola
A193 kalatiira Sterna hirundo
A876 teeri Lyrurus tetrix tetrix
A108 metso Tetrao urogallus
A104 pyy Bonasa bonasia
A222 suopöllö Asio flammeus
A236 palokärki Dryocopus martius
A038 laulujoutsen Cygnus cygnus
A082 sinisuohaukka Circus cyaneus

Julkaisija

ELY-keskukset