Hyppää pääsisältöön

Tulliniemen linnustonsuojelualue

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI0100006
Pinta-ala
11155 ha
Alueet
Hanko, Kemiönsaari
Alueen tyyppi
SAC/SPA

Alueen kuvaus

Natura-alueeseen kuuluvat rajauksen sisältämät maa- ja vesialueet. Tulliniemen luonnonsuojelualueen lisäksi alueeseen sisältyy saaria, luotoja ja vesialueita luonnonsuojelualueen länsi- ja eteläpuolella. Alue rajautuu lännessä Saaristomeren kansallispuistoon.

Tulliniemi on Salpausselän harjun läntisin ja uloin merenpäällinen osa ja on siten maapohjaltaan ja rannoiltaan laajalti hiekkaperäistä. Uddskatan ja varsinainen Tulliniemen kärki sen sijaan ovat kallioisia. Rannat ovat ympäröivän saariston luonteesta johtuen melko suojattomia. Saariston olosuhteet vastaavat lähinnä ulkosaariston uloimpia osia ja merivyöhykettä. Saaret ovat usein pieniä ja metsättömiä, muodoiltaan laakeita katajaa tai variksenmarjavarvikkoa kasvavia luotoja. Läntisessä saaristossa on myös muutamia metsäisempiä saaria. Saaristo on merkittävää merilintualuetta.

Alueen luonne ja merkitys

Alue on tärkein erilaisten dyynityyppien edustaja. Tullstrandenilla on hyvin kehittynyt sarja dyynisukkession eri vaiheita valkeista dyyneistä ruskeisiin ja siellä on edustettuina monia dyyneille luonteenomaisia sekä myös uhanalaisia ja harvinaisia lajeja kuten esim. otakilokki ja laukkaneilikka sekä lännenmaltsa.

Harjumuodostumaan liittyvät vedenalaiset hiekkapohjaiset putkilokasvien ja näkinpartaislevien luonnehtimat habitaatit ovat alueella myös erityisen edustavat ja laajat. Kalliorantojen vedenalaisessa kasvillisuudessa on havaittavissa selvä vyöhykkeisyys; rihmalevävyöhyke - rakkolevävyöhyke - punalevävyöhyke.

Alueen vedenalaiset hiekkasärkät ja riutat ovat ainutlaatuisia ja säilyneet suhteellisen luonnontilaisina ihmistoiminnan vaikutuksista huolimatta. Alueella on uhanalaisia luontotyyppejä, kuten punalevä-, sinisimpukka- ja meriajokasyhteisöjä. Meriajokasniittyjä esiintyy mm. Dödörenin lounaispuolisella laajalla hiekkasärkällä.

Alueen riutat edustavat monimuotoista ja elinvoimaista ulkosaariston ja merivyöhykkeen riuttatyyppiä, joka on jyrkkäreunaista ja jossa syvyysvaihtelut ovat suuria ja vedenvirtaus voimakasta.

Saaristoalue on pesivän merilinnusto kannalta erittäin tärkeää aluetta, jossa pesivät mm. haahka, pilkkasiipi, merihanhi, ristisorsa, kala- ja lapintiira, selkälokki, merikihu ja tylli. Tärkeitä lintujen pesimä- ja ruokailualueita ovat mm. Stenskäriä ympäröivät alueet, Måslandet, Kummelskärin ja Andalskärin alueet sekä Långskär lähiluotoineen.

Läntinen saaristo on myös valtakunnallisesti uhanalaisen isoapollon esiintymisaluetta. Tulliniemen edustan vesialueet ovat merkittävä muutonaikainen levähdysalue monille sukeltajasorsille. Keväisin tavataan säännöllisesti suuria määriä esim. haahkoja ja alleja. Alue on myös erittäin tärkeä haahkan sulkasadonaikainen kerääntymisalue. Maantieteellisen sijaintinsa vuoksi Tulliniemi on yksi Suomen tärkeimpiä muuttolintuväyliä ja siten myös muutto- ja vaelluslintututkimuksen avainpaikkoja Suomessa.

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.

On mahdollista, että alueelle sijoitetaan tulevaisuudessa maakaasujohto. Johtoa varten tehdään rannikon läheisyydessä merenpohjaan kaivanto, johon putki sijoitetaan meren pinnalla olevasta aluksesta. Asennuksen jälkeen kaivanto ja siihen sijoitettu putki peitetään. Maakaasuputken sijoittaminen ja rakentaminen alueelle ei ole sinänsä ristiriidassa alueen Natura-perusteiden kanssa, mikäli ne eivät pysyvästi heikennä Natura-alueen suojelutavoitteita. Rakentamisvaiheessa erityistä huomiota tulee kiinnittää linnuston suojeluun.

Alueen suojelutavoite:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
* alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
* alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä,
* luontotyypin, lajin elinympäristön laatua tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein, ja
* luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Uddskatanin noin 32 ha:n alue on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi asetuksella 1300/89. Se käsittää Uddskatanin ja Gåsörsuddenin välisen alueen sekä erillisen Tullstrandin alueen niemen itärannalla. Alueita ympäröi yksityinen luonnonsuojelualue, joka käsittää Hankoniemen uloimman kärjen rantoja sen pohjois- ja itärannalta, sekä edustalla olevaa saaristoa vesialueinen. Tämän osan maapinta-ala on noin 209 ha ja vesipinta-ala noin 2113 ha ja se on perustettu päätöksellä 541/1933, minkä jälkeen rauhoitusmääräyksiä ja alueen rajauksia on muutettu päätöksillä 643/1990, 232/1992, LUO 1364/2000 ja LUO 563/2002.

Näiden luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettujen alueiden lisäksi alueeseen liittyy Hangon kaupungin hallinnassa oleva saaristo nykyisen suojelualueen länsipuolelta aina Uudenmaan maakunnan rajaan saakka. Saaret on seutukaavassa osoitettu virkistysalueiksi ja ne ovat Hangon kaupungin virkistysalueita. Myös Tulliniemen luonnonsuojelualueen eteläpuoleinen vesialue sisältyy aluekokonaisuuteen. Toteuttamistapana on perustetuilla suojelualueilla luonnonsuojelulaki, muilla alueilla maankäyttö- ja rakennuslaki sekä vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä. Alueella jo olevia satamia, kuten Hangon kaupungin Ulko- ja Länsisatamaa ja meriväyliä voidaan käyttää ja kunnostaa vaarantamatta alueen suojelun tarkoitusta

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
1110 vedenalaiset hiekkasärkät 866
1170 riutat 815
1220 kivikkoisten rantojen monivuotinen kasvillisuus 4.3
1230 atlantin ja Itämeren rannikoiden kasvipeitteiset rantakalliot 120
1620 itämeren boreaaliset luodot ja saaret 581
1630 itämeren boreaaliset rantaniityt 2.61
1640 itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuutta 1.7
2110 liikkuvat alkiovaiheen dyynit 2.03
2120 rannikon liikkuvat Ammophilia arenaria rantakauradyynit (valkoiset dyynit) 3.22
2130 rannikoiden kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit (harmaat dyynit) 8.29
2140 kiinteät, kalkittomat Empetrum nigrum variksenmarjadyynit 1.05
2180 atlanttisen, kontinentaalisen ja boreaalisen alueen metsäiset dyynit 6.33
6270 fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0.57
8220 kasvipeitteiset silikaattikalliot 37.76
9050 boreaaliset lehdot 4.74
9070 fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 2.49

Suojelun perusteena olevat lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A862 pikkulokki Hydrocoloeus minutus
A157 punakuiri Limosa lapponica
A002 kuikka Gavia arctica
A156 mustapyrstökuiri Limosa limosa
A506 allihaahka Polysticta stelleri
A194 lapintiira Sterna paradisaea
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio
A066 pilkkasiipi Melanitta fusca
A260 keltavästäräkki Motacilla flava
A065 mustalintu Melanitta nigra
A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
A767 uivelo Mergellus albellus
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A001 kaakkuri Gavia stellata
A179 naurulokki Larus ridibundus
A320 pikkusieppo Ficedula parva
A894 räyskä Hydroprogne caspia
A161 mustaviklo Tringa erythropus
A162 punajalkaviklo Tringa totanus
A048 ristisorsa Tadorna tadorna
A861 suokukko Calidris pugnax
A006 härkälintu Podiceps grisegena
A166 liro Tringa glareola
A193 kalatiira Sterna hirundo
A141 tundrakurmitsa Pluvialis squatarola
A876 teeri Lyrurus tetrix tetrix
A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus
A063 haahka Somateria mollissima
A307 kirjokerttu Sylvia nisoria
A004 pikku-uikku Tachybaptus ruficollis
A889 harmaasorsa Mareca strepera
A028 harmaahaikara Ardea cinerea
A169 karikukko Arenaria interpres
A200 ruokki Alca torda
A054 jouhisorsa Anas acuta
A857 lapasorsa Spatula clypeata
A856 heinätavi Spatula querquedula
A061 tukkasotka Aythya fuligula
A146 lapinsirri Calidris temminckii
A147 kuovisirri Calidris ferruginea
A091 maakotka Aquila chrysaetos
A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis
A466 etelänsuosirri Calidris alpina schinzii
A143 isosirri Calidris canutus
A062 lapasotka Aythya marila
A202 riskilä Cepphus grylle
A144 pulmussirri Calidris alba
A059 punasotka Aythya ferina
A038 laulujoutsen Cygnus cygnus
A236 palokärki Dryocopus martius

Alueella on lisäksi 1 uhanalainen laji.

Julkaisija

ELY-keskukset