Hyppää pääsisältöön

Sinivuori

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI0329001
Pinta-ala
97 ha
Alueet
Orivesi
Alueen tyyppi
SAC

Alueen kuvaus

Orivedellä sijaitseva Sinivuoren alue on poikkeuksellisen rehevää, mm. lehmus ja vaahtera esiintyvät yleisinä. Lähes koko alue on lehtoa tai lehtomaista kangasta. Kuusi on vallannut suuren alueen eteläosasta. Puusto on laajalti vanhaa yli 100-vuotiasta kuusta. Pohjoisosa on koivuvaltaista muinaisen kaskeamisen seurauksena. Myöhempi laidunnus on pitänyt eteläosan metsät avoimina ja valoisina. Itäosa (Kumun alue) on nuorta lehtipuuvaltaista metsää. Alueeseen sisältyy pieni vuorijalavametsikkö. Lahopuuta on monin paikoin hyvin runsaasti sekä pysty- että maapuuna 1990-luvun myrskyjen seurauksena.

Alueen luonne ja merkitys

Hyvin merkittävä alue vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta. Lahoa lehtipuuta suosivalle lajistolle tulevaisuudessa erittäin hyvä alue. Sinivuori on kasvistoltaan ja linnustoltaan poikkkeuksellisen rikas alue (itäisiä, lehto- ja vanhan metsän lajeja).

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on kokonaisuudessa Sinivuoren luonnonpuistoa. Vuorijalavametsikkö on rauhoitettu 22.3.1955.

Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 boreaaliset luonnonmetsät 16
9050 boreaaliset lehdot 63
91D0 puustoiset suot 1

Suojelun perusteena olevat lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans
1951 hajuheinä Cinna latifolia

Julkaisija

ELY-keskukset
Takaisin ylös