Hyppää pääsisältöön

RUNKAUS

Natura 2000 -suojelualue
Site code
FI1301601
Area
7050 ha
Regions
Simo, Tervola
Site type
SAC

Site description

Puistoon kuuluu kaksi erillistä aluetta: Ahma-aapa Simossa ja Hattuselänaapa Tervolan puolella. Ahma-aapa on pohjoissuomalaista aapasuoluontoa. Pääosan siitä muodostavat aukeat nevat, jotka ovat tyypiltään hyvin vaihtelevia: rimpi-, jänne-, rahka-, kalvakka-, aito- ja vihernevoja. Alueella on polkutie ja pieni soran-/hiekanottopaikka. Sähkölinja. Hattuselänaapa on koivulettovaltaista suota.

Quality and importance

Runkauksen luonnonpuisto muodostaa erittäin tärkeän kohteen Perämeren alueen soiden sarjassa, jossa soiden kehitystä pystytään seuraamaan maankohoamisrannikolta vaarojen rinnesoille asti.
Poronhoitoaluetta.
Suo-ojituksilla on merkitystä alueen reunaosissa.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Site protection status

Runkauksen luonnonpuisto on perustettu luonnonsuojelulain nojalla.

Habitat types

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 100
3210 fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 67
3260 vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 10
7110 keidassuot 360
7160 fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0.01
7230 letot 1200
7310 aapasuot 4500
9010 boreaaliset luonnonmetsät 1880
9050 boreaaliset lehdot 42.216
91D0 puustoiset suot 1690

Species

Koodi Laji Tieteellinen nimi
6216 kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus
1528 lettorikko Saxifraga hirculus
1355 saukko Lutra lutra
1013 lettosiemenkotilo Vertigo geyeri
1972 lapinleinikki Ranunculus lapponicus
1925 korpikolva Pytho kolwensis

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Publisher

ELY-keskukset
Takaisin ylös