Hyppää pääsisältöön

Pisavaara

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI1301801
Pinta-ala
4891 ha
Alueet
Tervola, Rovaniemi
Alueen tyyppi
SAC

Alueen kuvaus

Pisavaara kohoaa yli 260 m:n korkeuteen merenpinnasta ulottuen n. 150 metriä ympäristöään korkeammalle. Pisavaaran yläosaa luonnehtivat lakikuusikot, niitä reunustavat muinaisten merten huuhtomat rakkakivikot ja louhikot sekä huippuja erottavat kurut. Näiden alapuolella matalimmilla huipuilla ja rinteillä vallitsevat mänty- ja kuusivaltaiset kangasmetsät, jotka ympäröivät notkelmien pienialaisia lehtoja ja soita. Vaaran reuna-alueilla sijaitsevat laajimmat nevat, letot ja rämeet sekä puistolle ominaiset suurehkot purojen halkomat korpialueet. Alueen kallioperä on muodostunut lähinnä prekambrisista kiteisistä liuskeista, jotka pääosin ovat kvartsiittia.

Alueen luonne ja merkitys

Pisavaaran suojelun pääperusteena on ollut edelleen sen erämainen luonne. Se onkin yksi Peräpohjolan luonnontilaisimmista alueista. Tätä luonnontilaa kuvaavat lahopuiden ja kelojen suuri määrä, erikoiset myrskytuhoalueet, muinaisten metsäpalojen jäljet sekä myös pari tuoretta paloaluetta (kylläkin pienialaisia). Em. seikoista johtuen puisto tarjoaa monille hoitometsistä puuttuville eläin-, kasvi- ja sienilajeille edellytykset menestyä. Esim. vanhojen metsien lintulajeja on enemmän kuin missään muualla lähikuntien alueella.
Kohdassa "Muuta lajistoa" mainittujen lajien lisäksi alueelta on tavattu parikymmentä alueellisesti uhanalaista kasvilajia.
Ihmistoiminta puistossa rajoittuu valvonta- ja tutkimustyöhön sekä poronhoitoon.
Puiston reunoilla olevien soiden vesitalouteen ja sen kautta luonnontilaan on
vaikuttanut suojelualueen ulkopuolella suoritetut soiden ojitukset.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Pisavaara on perustettu luonnonsuojelulain nojalla luonnonpuistoksi. Alueeseen kuuluu lisäksi soidensuojelun perusohjelmaan kuuluva Pisavaaran korpialue, joka on yksityismaata. Alue toteutetaan tältäkin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 1.702
3260 vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 4.181
7140 vaihettumissuot ja rantasuot 17.988
7160 fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0.083
7220 cratoneurion-huurresammallähteet, joissa muodostuu kalkkiliejusaostumia 0.01
7230 letot 150
7310 aapasuot 260
8220 kasvipeitteiset silikaattikalliot 390
9010 boreaaliset luonnonmetsät 3440
9050 boreaaliset lehdot 164
9080 fennoskandian metsäluhdat 0.1
91D0 puustoiset suot 530

Suojelun perusteena olevat lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1972 lapinleinikki Ranunculus lapponicus
1528 lettorikko Saxifraga hirculus
6216 kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus
1355 saukko Lutra lutra
1925 korpikolva Pytho kolwensis
1920 lahokapo Boros schneideri
1037 kirjojokikorento Ophiogomphus cecilia

Alueella on lisäksi 2 uhanalaista lajia.

Julkaisija

ELY-keskukset