Hyppää pääsisältöön

Olvassuo

Natura 2000 -suojelualue
Site code
FI1103829
Area
27073 ha
Regions
Pudasjärvi, Puolanka, Utajärvi
Site type
SAC/SPA

Site description

Olvassuo on huomattavan laaja, erämainen ja hyvin kehittynyt aapasuoalue, jota halkovat useat joet ja purot, merkittävimpinä Nuorittajoki ja sen sivuhaara Piltuanjoki. Alueella on myös runsaasti pieniä järviä ja lampia. Erikoisuutena suolla ovat laajat pohjavesivaikutteiset suot, joilla esiintyy runsaasti myös arvokkaita lettoja. Alueella on myös huomattava määrä metsiä, luonnontilaisimpana suosaarekkeissa. Alueen monimuotoisuutta lisäävät harjuluontoa edustavat Kälväsvaara ja Iso Palovaaran alue.

Quality and importance

Alueen aapasuot ovat koko Suomen mittakaavassa hyvin arvokkaita ja verraten monipuolisia. Soille ominaista on pohjavesivaikutus ja siihen sidonnainen kasvilajisto. Suurelta osin pohjavesivaikutuksesta johtuen alueella esiintyy laajoja ja lajistollisesti hyvin arvokkaita lettosoita. Soiden lajistoon kuuluu mm. useita luontodirektiivin liitteen II lajeja.

Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri. Valtaosa metsistä on pienehköinä suosaarekkeina. Vanhat metsät ovat paikoitellen hyvinkin luonnontilaisen kaltaisia, mm. lahopuuta on pistemäisesti hyvinkin paljon. Metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia, mutta kuusikoitakin on paljon. Alueeseen sisältyy paikoin myös käsiteltyjä metsäalueita.

Alue on maamme edustavimpia suurlinnuston pesimäalueita ja siellä on runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Lajistoon kuuluu niin aapasoiden kuin myös vanhojen metsien lajeja.
Laajuus ja erämaisuus lisäävät Natura-alueen suojeluarvoa.

Alueen suojelutavoite:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
Alueella esiintyvien luontotyyppien ja niillä esiintyvien lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.
Alueella esiintyvien luontotyyppien ja niillä esiintyvien lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.
Luontotyyppien, lajien elinympäristöjen tai populaatioiden määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Site protection status

Olvassuon luonnonpuisto, laki n:o 674/81.
Oravisuon-Näätäsuon-Sammakkosuon soidensuojelualue, laki n:o 676/81.
Leväsuon-Kärppäsuon soidensuojelualue, laki n:o ?/1988.
Kälväsvaara ja Iso Palovaara ovat valtakunnallisen harjujensuojeluohjelman kohteet n:o 132 ja 133.

Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelu-, maa-aines ja metsälain keinoin.

Habitat types

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3110 hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet (Littorelletalia uniflorae) 38.9
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 141
3210 fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 45
3260 vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 20
7110 keidassuot 1420
7160 fennoskandian lähteet ja lähdesuot 300
7230 letot 542
7310 aapasuot 18140
9010 boreaaliset luonnonmetsät 3160
9050 boreaaliset lehdot 10
9060 harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 813
91D0 puustoiset suot 3125
91E0 alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.29

Species

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A861 suokukko Calidris pugnax
A161 mustaviklo Tringa erythropus
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A320 pikkusieppo Ficedula parva
A038 laulujoutsen Cygnus cygnus
A127 kurki Grus grus
A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
A542 pohjansirkku Emberiza rustica
A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio
A098 ampuhaukka Falco columbarius
A860 jänkäsirriäinen Calidris falcinellus
A002 kuikka Gavia arctica
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A001 kaakkuri Gavia stellata
A072 mehiläishaukka Pernis apivorus
A312 idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
A108 metso Tetrao urogallus
A241 pohjantikka Picoides tridactylus
A170 vesipääsky Phalaropus lobatus
A534 sinipyrstö Tarsiger cyanurus
A140 kapustarinta Pluvialis apricaria
A876 teeri Lyrurus tetrix tetrix
A260 keltavästäräkki Motacilla flava
A277 kivitasku Oenanthe oenanthe
A119 luhtahuitti Porzana porzana
A193 kalatiira Sterna hirundo
A456 hiiripöllö Surnia ulula
A166 liro Tringa glareola
6216 kiiltosirppisammal Hamatocaulis vernicosus
1983 lapinsirppisammal Hamatocaulis lapponicus
1528 lettorikko Saxifraga hirculus
1355 saukko Lutra lutra
1910 liito-orava Pteromys volans
A223 helmipöllö Aegolius funereus
A039 metsähanhi Anser fabalis
A104 pyy Bonasa bonasia
A222 suopöllö Asio flammeus
A087 hiirihaukka Buteo buteo
A082 sinisuohaukka Circus cyaneus
A236 palokärki Dryocopus martius

Alueella on lisäksi 4 uhanalaista lajia.

Publisher

ELY-keskukset
Takaisin ylös