Sinivuori

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0329001
Pinta-ala: 97 ha
Kunta: Orivesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Sinivuori kartalla

Alueen kuvaus

Orivedellä sijaitseva Sinivuoren alue on poikkeuksellisen rehevää, mm. lehmus ja vaahtera esiintyvät yleisinä. Lähes koko alue on lehtoa tai lehtomaista kangasta. Kuusi on vallannut suuren alueen eteläosasta. Puusto on laajalti vanhaa yli 100-vuotiasta kuusta. Pohjoisosa on koivuvaltaista muinaisen kaskeamisen seurauksena. Myöhempi laidunnus on pitänyt eteläosan metsät avoimina ja valoisina. Itäosa (Kumun alue) on nuorta lehtipuuvaltaista metsää. Alueeseen sisältyy pieni vuorijalavametsikkö. Lahopuuta on monin paikoin hyvin runsaasti sekä pysty- että maapuuna 1990-luvun myrskyjen seurauksena.

Hyvin merkittävä alue vanhojen metsien lajiston suojelun kannalta. Lahoa lehtipuuta suosivalle lajistolle tulevaisuudessa erittäin hyvä alue. Sinivuori on kasvistoltaan ja linnustoltaan poikkeuksellisen rikas alue (itäisiä, lehto- ja vanhan metsän lajeja).

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on kokonaisuudessaan Sinivuoren luonnonpuistoa. Vuorijalavametsikkö on rauhoitettu 22.3.1955.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 16
9050 Boreaaliset lehdot 63
91D0 Puustoiset suot 1

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans
  • hajuheinä Cinna latifolia

 

Julkaistu 21.11.2019 klo 17.02, päivitetty 21.11.2019 klo 17.02

Julkaisija: