Kolmisoppi-Neulamäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600062
Kunta Kuopio
Pinta-ala (ha) 426
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Kolmisopen-Neulamäen alue sijaitsee Kuopion kaupungin keskustasta 4 km lounaaseen. Alueella on edustavavaa kallio- ja lehtokasvillisuutta. Alueen maisemalle ovat ominaista maaston suuret suhteelliset korkeuserot, korkeat kalliomäet ja kumpuileva maasto.  Kallioperän  trofiataso vaihtelee karusta mesoeutrofiseen.  Ravinteiset kivilajit vaikuttavat siihen, että alueella esiityy runsaasti vaateliasta lehto-, vesi- ja kalliolajistoa. Alueen moreenipeite on ohutta ja alustaa myötäilevää. Paljasta kalliopintaa on näkyvissä Neulamäen ja Vuorimäen rinteillä, Kallaveden rantakallioilla ja pieninä esiintyminä siellä täällä.  

Alueen monipuolinen metsäkasvillisuus on edustavimmillaan Kolmisoppilammen luoteispuolella sijaitsevalla lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvalla alueella. Kolmisopen lehdot ovat pääasiassa tuoretta OMaT -lehtoa, Vuorilammen ja Kolmisopen välisessä notkelmassa myös rehevää saniaiskorpea. Lehtokasvillisuus sisältää useita vaateliaita ja uhanalaisia lajeja.  

Lehtoalueen kaakkoispuolella sijaitsee luontaisesti rehevä Kolmisoppi -niminen lampi. Lampi on Vuoripuron kautta yhteydessä Vuorilampeen. Lammella kasvaa vaateliaita vesisammalia. Ahdinsammal ja vellamonsammal ovat lajiston merkittävimmät sammaleet. Muita ravinteisuutta ilmentäviä sammaleita ovat hiusirppi- ja upposirppisammal ja suosammaliin kuuluva lettolierosammal. Lisäksi Kolmisoppilammen näkinpartaiskasvillisuus on monipuolinen. 

Kalliokasvillisuudeltaan kiinnostavimmat osat sijaitsevat Pölkkypurolta Suuren Neulamäen jyrkänteelle jatkuvassa vyöhykkeessä sekä Vuorilammen ja Kolmisopen välistä notkoa reunustavilla selänteillä. Seinämillä on paikoin kalsiittipitoisia dolomiittiesiintymiä, jotka näkyvät meso-eutrofisina kasviyhteisöinä. Alueella on useita harvinaisia sammal-, jäkälä- ja putkilokasvilajeja. Neulaniemen itä- ja pohjoisosan selvästi karummilla kallioilla vallitsevat puolestaan oligo-mesotrofiset kasviyhteisöt. 

Alueen metsät ovat perusrakenteeltaan talousmetsiä, mutta niitä ei ole hoidettu 30 vuoteen. Vanhimmat metsät ovat 100-130 vuotiaita ja noin puolet metsistä on iältään yli 80 vuotiasta. Reilu puolet alueen metsiköistä on kuusivaltaisia ja vajaa puolet mäntyvaltaisia.  Lehtipuun osuus puustossa on melko vähäinen. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.  

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla 
  • luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Suurin osa yksityismaiden luonnonsuojelualuetta.  Muu osa maa-alueesta toteutetaan maa-aineslailla. Vesialueiden toteutuskeinona vesilaki. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

(Päätöksellä 2018 lisätyt luontotyypit lihavoituna)

 

Koodi Luontotyyppi Pinta-ala, ha
3110 Hiekkamaiden niukkamineraaliset niukkaravinteiset vedet 3,5
3150 Magnopotamion tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 27
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet 4
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,02
8210 Kasvipeitteiset kalkkikalliot 1
8220 Kasvipeitteiset silikaattikalliot 38
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 50
9050 Boreaaliset lehdot 51
91D0 Puustoiset suot 13

 

Päätöksellä 2018 poistetut luontotyypit 

Ei ole

 

Suojelun perusteina olevat lajit 

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Laji
1910 liito-orava
1951 hajuheinä
1955 myyränporras
1984 korpihohtosammal
1987 idänlehväsammal

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji 

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit 

Ei ole

 

Julkaistu 19.6.2013 klo 13.49, päivitetty 7.2.2020 klo 15.32