Eläinsuojat

Eläinsuoja on ilmoituksenvaraista toimintaa, jos se on:

  1. vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle, vähintään 100 ja alle 500 lihanaudalle, vähintään 130 ja alle 600 emolehmälle, vähintään 60 hevoselle tai ponille, vähintään 250 uuhelle tai vuohelle, vähintään 100 ja enintään 750 täysikasvuiselle emakolle, vähintään 250 ja enintään 2 000 lihasialle, vähintään 4 000 ja enintään 40 000 munituskanalle tai vähintään 10 000 ja enintään 40 000 broilerille ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen YSL:n liitteen 1 perusteella;
     
  2. yhdelle tai usealle muulle kuin 1 kohdassa mainitulle YSL:n liitteessä 3 tarkoitetulle eläinlajille, jonka kokonaiseläinyksikkömäärä YSL:n liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 250 ja joka ei ole ympäristöluvanvarainen YSL:n liitteen 1 perusteella. Jos eläinsuojan suurimman eläinyksikkömäärän muodostaa 1 kohdassa tarkoitetun tuotantoeläimen nuorkarja, ilmoituksenvaraisuusraja määräytyy kuitenkin täyskasvuisen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnetun eläinmäärän perusteella. Tätä kohtaa ei sovelleta YSL:n liitteessä 3 mainittuihin turkiseläimiin;
     
  3. usealle 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle ja joka ei ole suoraan ilmoituksenvarainen 1 kohdassa mainitun tuotantoeläimen eläinmäärän perusteella, ilmoituksenvaraisuus määräytyy YSL:n liitteen 3 eläinyksikkökertoimilla laskettavien eläinyksikkömäärien perusteella. Tällöin kaikkien tuotantoeläinten eläinyksikkömäärät lasketaan yhteen ja niiden summaa verrataan suurimman eläinyksikkömäärän saaneen tuotantoeläimen eläinyksikkömääräksi muunnettuun ilmoituksenvaraisuuden rajaan, jonka ylittyessä toiminta on ilmoituksenvarainen. Eläinyksikkömääräksi muunnettu ilmoituksenvaraisuuden raja 1 kohdassa tarkoitetulle tuotantoeläimelle saadaan kertomalla 1 kohdassa eläinmääränä ilmoitettu ilmoituksenvaraisuuden raja YSL:n liitteen 3 eläinyksikkökertoimella.

Toiminnan ilmoituksenvaraisuuden ja toimivaltaisen lupaviranomaisen määrittämisessä käytettävät eläinyksikkökertoimet löytyvät ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteestä 3.

Eläinsuojan on täytettävä ilmoittamisen edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely). Lisäksi eläinsuojia koskee valtioneuvoston asetus eläinsuojien ilmoitusmenettelystä (ks. linkki oikealla).

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on jätettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, toiminnan voi siitä huolimatta aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen noudattamista valvotaan samoin kuin ympäristölupaa.

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella ja tarvittavilla liitteillä.

Julkaistu 31.1.2019 klo 17.03, päivitetty 7.1.2021 klo 11.13