Hyppää pääsisältöön

Etelä-Sydänmaa

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI1000011
Pinta-ala
706 ha
Alueet
Reisjärvi
Alueen tyyppi
SAC

Alueen kuvaus

Etelä-Sydänmaa on mosaiikkimainen kokonaisuus, jossa vuorottelevat metsät, puustoiset suot, avosuot sekä erikokoiset järvet tai lammet.
Suot ovat Suomenselälle tyypillisen karuja. Suotyypit ovat kangasräme, tupasvillaräme, sararäme, saraneva ja rimpineva. Pääosa alueen puustosta muodostuu männystä. Metsätyypit ovat tuoreet kangasmetsät, kuivahkot kangasmetsät sekä kuivat kangasmetsät. Alueen metsille on ominaista erittäin voimakas kivisyys.

Alueen luonne ja merkitys

Alue on Pohjois-Pohjanmaan eteläosien laajin erämaista metsä- ja suoluontoa edustava kokonaisuus. Sijainti karulla vedenjakajaseudulla lyö leimansa alueen luontotyyppeihin. Merkittävää alueelle on sen erämainen luonne sekä osin luonnontilaiset metsät ja suot. Alueella on myös arvokkaita pienvesiä. Alueella esiintyy useita luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä. Lisäksi alueella esiintyy useita uhanalaisia kasvilajeja sekä runsas linnusto.

Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
Luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaatiokoon elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
Alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Etelä-Sydänmaa on osittain perustettua vanhojen metsien aluetta. Laajennukset koostuvat Metsähallituksen omistuksessa olevasta luonnonhoitometsästä ja osaa soidensuojelun perusohjelman täydennyksestä (osittain yksityisten omistuksessa).
Vesialueiden suojelu toteutetaan vesilain nojalla ja maa-alueiden suojelu luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 142.54
3260 vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 0.85
7110 keidassuot 12.19
7140 vaihettumissuot ja rantasuot 9.81
7310 aapasuot 112.81
9010 boreaaliset luonnonmetsät 219
9050 boreaaliset lehdot 0.21
91D0 puustoiset suot 99

Suojelun perusteena olevat lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
1910 liito-orava Pteromys volans
1937 metsäpeura Rangifer tarandus fennicus

Julkaisija

ELY-keskukset