Hyppää pääsisältöön

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen valvontaviranomaiselle. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Luvan tarkistaminen (BAT) - Kainuu

Teollisuuden päästödirektiivin määrittelemät toiminnanharjoittajat ovat antaneet Kainuun ELY-keskukselle selvitykset käyttämästään parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Kainuun ELY-keskus on tehnyt päätöksen ympäristöluvan tarkistamistarpeesta Kajaanin Romu Oy:n Saunakankaan jätteiden käsittelylaitosta koskien. Muiden direktiivilaitosten osalta ei ole ollut tarve tehdä BAT-päätöksiä, kun niitä koskevat ympäristölupahakemukset ovat joko olleet jo vireillä aluehallintovirastossa tai sitten toimintaa on supistettu siten, ettei laitosta ole enää luokiteltu direktiivilaitokseksi uuden ympäristölupapäätöksen myötä.

Ohessa ELY-keskuksen tekemä päätös siitä, pitääkö ympäristölupaa tarkistaa BAT-päätelmien perusteella. 

Jätteenkäsittely (Waste Treatments, WT) 

  • Kajaanin Romu Oy, Saunakankaan laitos, Kajaani

Katso myös:

Julkaisija

Kainuun ELY-keskus