Hyppää pääsisältöön

Arvoketjutarkastelu, esimerkkinä akkusektori

Arvoketjutarkastelun tarkoituksena on arvioida arvoketjua kokonaisuutena erityisesti siltä kannalta, missä vaiheessa arvoketjua pystytään saamaan aikaan suurimmat ympäristöhyödyt.

Hyvä esimerkki on akkuarvoketju, joka kattaa akkuteknologian akkumineraalien louhinnasta akkujen ja akkukemikaalien kierrätykseen ja uusiokäyttöön asti.

Jos kyseessä on esimerkiksi akkukennojen kokoonpanolaitos, eivät niiden raaka-aineita tuottavien laitosten ympäristövaikutukset kuulu suoraan kyseessä olevan laitoksen toimintaan, vaikka niiden ympäristövaikutukset saattavat olla huomattavasti suuremmat.

Näin ollen on tärkeää, että laitos huomioi myös mistä raaka-aineet hankitaan ja mitä ympäristövaikutuksia tai muita riskejä niihin liittyy. Akkuarvoketjuissa myös käyttäjät, mahdolliset heitä seuraavat (”second life”) käyttäjät ja kierrätystoimijat ovat tärkeitä osia arvoketjussa.

Akkujen tuotanto ja siihen liittyvä teknologia nähdään globaalisti yhtenä keskeisenä sektorina siirryttäessä vähäpäästöihin ratkaisuihin paitsi liikenteessä myös muilla sektoreilla. Tämän takia on tärkeää, että myös BAT-prosessissa kiinnitetään huomiota akkujen koko arvoketjun päästöihin ja että tärkeimmät prosessit ja tekniikat myös kuvataan BREF-asiakirjoissa. Osa prosesseista ja kemikaalien valmistuksesta on varsin kattavasti kuvattu jo nykyisissä BREF-asiakirjoissa.

Komission esityksen mukaisesti teollisuuspäästödirektiiviin sisällytettäisiin litiumioniakkujen valmistus, joiden tuotantokapasiteetti ylittää 3,5 GWh vuodessa. Komission vaikutusarvioinnissa perusteluna tälle ovat akkujen valmistuksen energiaintensiivisyys ja vaarallisten kemikaalien käyttö tuotantoprosesseissa. Lisäksi akkujen valmistuksen BREF-asiakirjassa voidaan käsitellä resurssien- ja kemikaalien käyttöä sekä onnettomuuksien ehkäisemistä.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)