Hyppää pääsisältöön

Sahinsuo

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI0500164
Pinta-ala
166 ha
Alueet
Hirvensalmi, Pertunmaa
Alueen tyyppi
SAC

Alueen kuvaus

Alue on melko laaja, luonnontilainen ja maisemallisesti kaunis rämeinen suoalue. Vallitsevia suotyyppejä ovat variksenmarja- ja kanervarahkaräme sekä tupasvillaräme.

Alueen luonne ja merkitys

Kohteen arvoa lisää sen luonnontilaisuus. Kasvilajisto edustaa tyypillistä rämelajistoa. Mielenkiintoinen, Etelä-Suomessa jokseenkin harvinainen, Sahinsuolla tavattu laji on rimpirahkasammal.
Merkittäviä uhkatekijöitä ovat mahdollinen ojitustoiminta ja metsänhakkuut heti suojelualuerajauksen ulkopuolella.

Suojelutavoitteen määrittely:
Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:
• Alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
• Luontotyypin laatua parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Pääasialliset toteutuskeinot: luonnonsuojelulaki, vesilaki
Toteutustilanne: Lähes kokonaan valtion, pieni yksityinen suojelualue

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 8
7110 keidassuot 150
91D0 puustoiset suot 44

Julkaisija

ELY-keskukset