Hyppää pääsisältöön

MARTIMOAAPA-LUMIAAPA-PENIKAT

Natura 2000 -suojelualue
Alueen tunnus
FI1301602
Pinta-ala
14086 ha
Alueet
Simo, Keminmaa
Alueen tyyppi
SAC/SPA

Alueen kuvaus

Alue on erittäin monimuotoinen luonnontilaiseen suoluonnon keskittymä. Aapasoiden ohella alueella on myös edustavia keidassoita. Ravinteikkaan kallioperän alueella esiintyy myös lettoja. Alueen luonnontilaiset metsät ovat edustavia vanhoja metsiä.

Alueella on ultraemäksisiä kallioita.

Alueen luonne ja merkitys

Yksi Pohjois-Suomen tärkeimpiä suoluonnon suojelukohteita. Erityisen tärkeä uhanalaisille lintulajeille.
Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat kuuluu kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-alueisiin .

Aluetta käytetään puolustusvoimien harjoitus- ja ampumatoimintaan sekä sotilaalliseen rakentamiseen. Alueella on puolustusvoimien toimintaan liittyviä rakenteita ja laitteita.
Osa metsistä ei ole luonnontilaisia.

Natura-alueen läheisyydessä on turvetuotannossa oleva tai siihen tarkoitukseen hankittu ja myöhemmin tuotantoon tuleva suoalue. Natura-alueen sijainti ei sinänsä estä turvetuotannon harjoittamista ko. tuotantoalueella. Suojelun kannalta riittävän tehokkaasti käsitellyt kuivatusvedet voidaan johtaa turvetuotantoalueelta myös Natura 2000-verkostoon kuuluvalle alueelle.

Suojelutavoitteen määrittely:

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
• alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
• luontotyypin, lajin elinympäristön tai populaation määrää lisätään ennallistamis- ja hoitotoimenpitein,
• luontotyypin tai lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Martimoaavan-Lumiaavan-Penikoiden alue on valtion maiden osalta perustettu luonnonsuojelulain nojalla soidensuojelualueeksi. Lisäksi alueeseen kuuluu soidensuojelualueen etelärajaan rajoittuva Kontiokummut -niminen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva alue.
Alue toteutetaan muiltakin osin luonnonsuojelulain keinoin.

Alueen suojelu ei rajoita puolustusvoimien toimintaa ja sen kehittämistä.

Suojelun perusteena olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 humuspitoiset järvet ja lammet 360
3210 fennoskandian luonnontilaiset jokireitit 264
3260 vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium- kasvillisuutta 10
7110 keidassuot 1230
7140 vaihettumissuot ja rantasuot 21.957
7230 letot 1363.641
7310 aapasuot 7700
8220 kasvipeitteiset silikaattikalliot 44.3
9010 boreaaliset luonnonmetsät 2300
9050 boreaaliset lehdot 17
91D0 puustoiset suot 1900

Suojelun perusteena olevat lajit

Koodi Laji Tieteellinen nimi
A861 suokukko Calidris pugnax
A152 jänkäkurppa Lymnocryptes minimus
A161 mustaviklo Tringa erythropus
A162 punajalkaviklo Tringa totanus
A860 jänkäsirriäinen Calidris falcinellus
A099 nuolihaukka Falco subbuteo
A001 kaakkuri Gavia stellata
A127 kurki Grus grus
A038 laulujoutsen Cygnus cygnus
A082 sinisuohaukka Circus cyaneus
A542 pohjansirkku Emberiza rustica
A179 naurulokki Larus ridibundus
A767 uivelo Mergellus albellus
A098 ampuhaukka Falco columbarius
A002 kuikka Gavia arctica
A065 mustalintu Melanitta nigra
A096 tuulihaukka Falco tinnunculus
A072 mehiläishaukka Pernis apivorus
A166 liro Tringa glareola
A170 vesipääsky Phalaropus lobatus
A108 metso Tetrao urogallus
A534 sinipyrstö Tarsiger cyanurus
A241 pohjantikka Picoides tridactylus
A140 kapustarinta Pluvialis apricaria
A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus
A194 lapintiira Sterna paradisaea
A260 keltavästäräkki Motacilla flava
A876 teeri Lyrurus tetrix tetrix
A457 lapinpöllö Strix nebulosa
A456 hiiripöllö Surnia ulula
A193 kalatiira Sterna hirundo
1355 saukko Lutra lutra
A054 jouhisorsa Anas acuta
A223 helmipöllö Aegolius funereus
A104 pyy Bonasa bonasia
A039 metsähanhi Anser fabalis
A215 huuhkaja Bubo bubo
A222 suopöllö Asio flammeus
A236 palokärki Dryocopus martius

Alueella on lisäksi 4 uhanalaista lajia.

Julkaisija

ELY-keskukset