Häädetkeidas

Koodi:
Kunta:
Pinta-ala:
Aluetyyppi:
FI0336004
Parkano, Karvia
2011 ha
SCI

Häädetkeidas

Alueen kuvaus

Häädetkeidas on keidas- ja rämesoiden sekä luonnonmetsien muodostama kokonaisuus, josta noin kolmasosa on jo suojeltu luonnonpuistona. Natura-alueeseen kuuluu myös laajahkoja vesialueita (Häädetjärvi, Vehkuri ja Joutsenlammi) sekä Kovesjoen-Pirttiluoman jokivarsialue, joka on arvokas pienvesikohde. Keidassuo on erityisen arvokas luontotyyppi, ja sen lisäksi alueella on 10 muuta luontotyyppiä. Häädetkeitaan linnusto on runsasta sekä lajistollisesti että määrällisesti.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Noin neljännes kohteesta on nykyistä luonnonpuistoa. Muu laajennusalue on pääosin valtion maita. Pirkanmaan seutukaavassa lähes koko alueella SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitans
Keidassuot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat havu-lehtipuusekametsät
*Palon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet metsät
Puustoiset suot
*Koivuvaltaiset puustoiset suot
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot
*Kuusivaltaiset puustoiset suot
6
0
19
0
6
4
1
1
2
47
1

Luontodirektiivin liitteen II lajit

 • liito-orava Pteromys volans
 • saukko Lutra lutra

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • ampuhaukka Falco columbarius
 • helmipöllö Aegolius funereus
 • kalatiira Sterna hirundo
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • sinisuohaukka Circus cyaneus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • uhanalainen laji
 • uhanalainen laji
 • uivelo Mergus albellus
 • valkoposkihanhi Branta leucopsis
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum
 • viirupöllö Strix uralensis

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • jouhisorsa Anas acuta
 • pikkulokki Larus minutus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • metsähanhi Anser fabalis

Muuta lajistoa

 • luumittari Aspitates gilvaria SH
 • rahkahopeatäplä Glossiana frigga
 • kaarlenvaltikka Pedicularis sceptrum-carolinum

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.24, päivitetty 16.8.2013 klo 11.07