Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumo, Siilinjärvi

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Yara Suomi Oy suunnittelee Siilinjärven kaivoslouhoksen laajentamista joko avaamalla uuden Jaakonlammen louhoksen tai laajentamalla nykyistä Särkijärven päälouhosta sen länsilaajennuksella. Yaran mukaan suunnitelmien tarkoituksena on turvata Siilinjärven kaivoksen toiminta nykylaajuudessa (rikastettava malmi 11 milj. t/v ja rikasteen valmistus 1 milj. t/v) aina vuoden 2035 loppuun saakka perustuen uusiin kaivossuunnitelmiin, jotka pohjautuvat vuosina 2012-2015 tehtyihin täydennyskairauksiin. YVA-menettelyn kohteena olevassa hankkeessa tarkastellaan myös sivukivien läjittämisen eri vaihtoehtoja. Jaakonlammen louhoksen avaaminen edellyttäisi lisäksi nykyisin käytössä olevan Jaakonlammen kiertovesialtaan kuivattamista sekä järjestelyjä kaivoksen vesienjohtamisessa.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0 (VEO): Uusia laajennuksia ei tehdä. Suunnitelmien mukaan louhinta nykyisellä Saarisen louhoksella päättyy vuonna 2022. Toiminta Särkijärven päälouhoksella jatkuu kunnes nykyiset sivukivialueet täyttyvät. 

Vaihtoehto 1 (VE1): Särkijärven päälouhoksen rinnalle avataan uusi Jaakonlammen louhos, joka myöhemmin yhdistyy päälouhokseen. Avataan uusi Jaakonmäen sivukivialue, jonka lakikorkeus tulee olemaan tasolla + 210 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Lisäksi käytössä olevia sivukivialueita korotetaan (Itäläjitys tasolle + 220 m mpy ja Ansanmäki tasolle + 225 m mpy). Vaihtoehto edellyttää Jaakonlammen kuivatusta ja muutoksia kaivoksen vesienjärjestelyssä. Yksi vesienjärjestelyn vaihtoehdoista sisältää Pitkänlammen ottamisen kaivoksen vesikiertoon.

Vaihtoehto 2 (VE2): Kuten vaihtoehto VE1, mutta sivukivet sijoitetaan nykyisille sivukivialueille. Tällöin sekä Ansanmäen että Itäläjityksen korkeus nousee tasolle + 240 m mpy. 

Vaihtoehto 3 (VE3): Malmintuotantoon otetaan Särkijärven päälouhoksen läntinen osa (ns. länsilaajennus). Sivukivet sijoitetaan nykyisille sivukivialueille. Tällöin sekä Ansanmäen että Itäläjityksen korkeus nousee tasolle + 280 m mpy. Vesienkäsittelyyn tai johtamiseen ei tule muutoksia.

Vaihtoehto 4 (VE4): Malmintuotantoon otetaan Särkijärven päälouhoksen läntinen osa (ns. länsilaajennus). Sivukivet sijoitetaan nykyisille sivukivialueille, mutta Ansamäen aluetta myös laajennetaan pohjoisen suuntaan. Ansanmäen ja Itäläjityksen lakikorkeudeksi tulee + 240 m mpy. Vesienkäsittelyyn tai johtamiseen ei tule muutoksia.

Arviointiohjelma

Yara Suomi Oy, Siilinjärven kaivoksen louhosjatkumon ympäristövaikutusten arviointi (YVA) asukaskysely. Linkki kyselyyn

Julkaistu 3.11.2016 klo 10.47, päivitetty 6.4.2017 klo 13.43