Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT

AJANKOHTAISTA

Uusimmat vertailuasiakirjat

  • Orgaanisten peruskemikaalien tuotantoa (LVOC) koskevat BAT-päätelmät on julkaistu 7.12.2017. Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2117 (EUR-Lex)
  • Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmät on julkaistu 17.8.2017 (EUR-Lex), mutta julkaistussa suomenkielisessä versiossa on käännösvirheitä, eikä se kaikilta osin vastaa englanninkielistä BAT-päätelmädokumenttia. Toistaiseksi suositellaan käyttämään englanninkielistä tai ruotsinkielistä päätelmäversiota alla olevan epävirallisen käännöksen tukena. 

Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmien englanninkielinen versio (EUR-Lex) 
Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmien ruotsinkielinen versio (EUR-Lex)

Huom! Suomenkielisessä versiossa on esitetty suurten polttolaitosten BAT-päätelmien suomenkieliseen käännösluonnokseen kesäkuussa 2017 annetut kommentit. Lopullisessa suomenkielisessä käännöksessä, jonka komissio julkaisee (julkaisuajankohta ei ole tiedossa), ei välttämättä tulla huomioimaan kaikkia näitä kommentteja.

Suurten polttolaitosten LCP BAT-päätelmien EPÄVIRALLINEN suomenkielinen versio (pdf)

Alla olevat ohjeet suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisesta on julkaistu ympäristönsuojelulain uudistuksen toimeenpanoa käsittelevillä sivuilla ->Ohjeet -> kohta 3. Suuten polttolaitosten erityiskysymykset.

Ohje suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisesta 
Suurten polttolaitosten BAT-päätelmien soveltamisen tekninen ohjeistus

BAT-seminaarit

  • Suurten polttolaitosten (LCP) BAT-seminaari pidettiin ma 25.9.2017. Seminaarissa paneuduttiin syksyllä 2017 julkaistavien suurten polttolaitosten BAT-päätelmien toimeenpanokysymyksiin. Seminaarissa pidettyihin esityksiin voit tutustua tästä.
  • 8.3.2017 pidetyn BAT-seminaarin aiheena oli mm. BATin soveltaminen kemianteollisuudessa. Seminaarissa pidettyihin esityksiin voit tutustua tästä.

Tuleva kokous

  • IED Foorumin kokous pidetään 19.-20.12.2017 Brysselissä. Kokous antaa lausunnon jätteenkäsittelyn (WT) BAT-vertailuasiakirjasta.  

Uusi julkaisu

Teollisuuden ja maatalouden ympäristöhaittoja voidaan merkittävästi vähentää käyttämällä uutta ja entistä kehittyneempää tekniikkaa. Tämä tarkoittaa materiaali- ja ainevirtojen parempaa hallintaa, energian tehokkaampaa käyttöä ja pienempiä päästöjä.

BATin soveltamisketju

BATin soveltamisketju

BAT ympäristönsuojelulaissa

Paras käyttökelpoinen tekniikka BAT (Best Available Techniques) on määritelty ympäristönsuojelulaissa 527/2014 (YSL 5 §). Parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla tarkoitetaan mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi.

BATin soveltamisen taustalla on teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi (Industrial Emissions Directive, IED, 2010/75/EU), joka yhdistää useita aiempia teollisuuden päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi kokonaisuudeksi. Teollisuuspäästödirektiivin tavoitteena on suojella ympäristöä ja terveyttä ja säädellä teollisuuslaitosten ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen kautta.

Teollisuuspäästödirektiivin keskeiset muutokset on saatettu Suomessa voimaan osana uutta ympäristönsuojelulakia (527/2014), joka on tullut voimaan 1.9.2014.

Uudistuksen myötä yleiseurooppalaisten BAT-vertailuasiakirjojen (BREFien) rooli vahvistuu, kun teollisuuspäästödirektiivin soveltamisalaan kuuluvien laitosten, ns. direktiivilaitosten, päästöraja-arvojen, tarkkailun ja muiden lupamääräysten on parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksen toteuttamiseksi perustuttava BAT-päätelmiin. Päästöille on ympäristöluvassa määrättävä päästöraja-arvot siten, että päätelmien päästötasoja ei ylitetä laitoksen normaaleissa toimintaolosuhteissa (YSL 75§).

Toiminnanharjoittajan on liitettävä hakemukseen päästötarkkailun tulokset ja muut tiedot, joiden nojalla toimintaa on mahdollista verrata BAT-päätelmissä kuvattuun parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja siihen liittyviin päästötasoihin. Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa myös selvitys siitä, mitä tekniikoita hakija ottaa käyttöönsä tai millä muilla keinoilla hakija varmistaa, että toiminta vastaa päätelmiä ja lainsäädäntöä. Lisäksi hakijan on selvitettävä, vaikuttaako muutos olemassa olevaan toimintaan ja arvioitava tällaisen muutoksen vaikutuksia ympäristöön (ympäristönsuojeluasetus 713/2014, 10 §).

BAT-tietojen vaihto ja BAT-vertailuasiakirjat (BREFit)

Euroopan komissio, käytännössä Euroopan IPPC-toimisto, organisoi teollisuuden ja viranomaisten välillä tietojen vaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta. Tietojen vaihdon tulokset julkaistaan BAT-vertailuasiakirjoina (BAT Reference Document, BREF) ja jäsenmaita sitovina BAT -päätelminä. BATin  merkitys teollisuuden ympäristölupaharkinnassa korostuu, koska käytännössä ympäristölupien päästöraja-arvot perustuvat BAT-päätelmiin. Vertailuasiakirjat ja BAT-päätelmät löytyvät Euroopan IPPC-toimiston (EIPPCB) kotisivuilta.

Kansallisen BAT-tietojen vaihdon yhteydessä teetetyistä kansallisista BAT-selvityksistä suurin osa on saatavissa sähköisesti HELDA-tietokannasta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kaj Forsius, Suomen ympäristökeskus
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 22.6.2016 klo 10.40, päivitetty 18.8.2017 klo 16.20