Yara Suomi Oy:n kipsin läjitysalueen laajennus, Siilinjärvi

Hankkeen kuvaus

Yaran Siilinjärven toimipaikassa kipsiä syntyy nykyisellään keskimäärin noin 1,5 milj. tonnia vuodessa. Vuosittain syntyvästä kipsistä suurin osa on vuodesta 1969 lähtien läjitetty tehdasalueen viereiselle kipsin läjitysalueelle, joka sijaitsee kantatien 75 varrella noin kolme kilometriä Siilinjärven kirkonkylältä koilliseen. Läjitysalue on ympäristöluvassa luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi. Tässä YVA-menettelyssä tarkasteltavana hankkeena on kipsin läjitysalueen laajennus ja/tai korottaminen. Hankkeessa arvioidaan kolmen eri laajennusvaihtoehdon sekä uuden valuma- ja suotovesien tasausaltaan mahdollisten sijoituspaikkojen ympäristövaikutukset.

Yara Suomi Oy:n mukaan hankkeen tarkoituksena on varmistaa kipsin läjityskapasiteetin riittävyys vähintään vuoden 2030 loppuun saakka. Laajimmassa vaihtoehdossa (VE3) fosforihappotehtaan toiminta voisi kuitenkin jatkua aina vuoteen 2050 asti, vaikka kaivostoiminta alueella loppuisikin jo tätä aiemmin. Läjitysaluehankkeella ei muilta osin muuteta Yaran Siilinjärven kaivoksen tai tehtaiden toimintoja.

Hankkeen vaihtoehdot

Kipsin läjitysalueen laajennuksen YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankeen toteutusvaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Kipsiläjityksen laajennushanketta ei toteuteta. Kipsiläjitys täytetään nykyisen ympäristöluvan mukaisesti korkeustasolle +190 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella). Läjityskapasiteetti loppuu arviolta vuonna 2025.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Kipsiläjitystä korotetaan tasolle +230 m mpy sekä laajennetaan nykyisen kiertovesialtaan (10-altaan) kohdalle. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi allas joko läjitysalueen pohjoispuolelle (VE1a) tai länsipuolelle (VE1b). Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2035–2040 asti. Edellä mainitut altaiden tarkemmat sijoituspaikat selviävät YVA-ohjelmasta.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Kipsiläjitystä laajennetaan lounaaseen. Kipsiläjityksen luoteispuolelle valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi pieni tasausallas, jonka kautta laajennusalueen vedet saadaan ohjattua olemassa oleviin kiertovesialtaisiin. Uusi tasausallas ei korvaa nykyisiä altaita ja 10-allas jätetään nykyiseen käyttöön. Läjityskorkeus on nykyisen ympäristöluvan mukainen +190 m mpy. Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2030–2035 asti.
  • Vaihtoehto 3 (VE3): Kipsiläjitystä korotetaan tasolle +230 m mpy ja laajennetaan lounaaseen vaihtoehtoa 2 enemmän. Valuma- ja suotovesille rakennetaan uusi pieni tasausallas kipsiläjityksen luoteispuolelle kuten vaihtoehdossa 2. Läjityskapasiteetti riittää noin vuoteen 2045–2050 asti.

Arviointiselostus

Arviointiohjelma

Julkaistu 9.1.2018 klo 7.55, päivitetty 6.2.2019 klo 12.16