Westenergy Oy Ab, jätteenpolton kapasiteetin nosto, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Westenergy Oy Ab omistaa ja ylläpitää vuonna 2012 käyttöönotettua jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Laitos suunniteltiin polttamaan 150 000 tonnia vuodessa, mutta polttoaineen suunniteltua huomattavasti alhaisemman energiasisällön vuoksi jo vuonna 2014 laitoksessa poltettiin lähes 190 000 tonnia jätettä.  Ympäristöluvan mukaista suuremman määrän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA –menettelyä ja tarkastettua lupahakemusta aluehallintovirastolle. Samalla suunnitellaan otettavan käyttöön uutta teknologia savukaasun lämmön talteenottoon, jonka vaikutukset arvioidaan myös tässä arviointiprosessissa.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kapasiteetin suhteen kahta vaihtoehtoa:

  • 1. Lain mukainen nolla–vaihtoehto. Nykyisen ympäristöluvan mukainen kapasiteetti
  • 2. Jätteenpolttolaitos hyödyntää 200.000 tonnia jätepolttoainetta.

Savukaasujen lämmön talteenotossa syntyvien vesien johtamiseksi YVA:ssa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • 1. Lämmön talteenoton lauhdevedet ohjataan
  • a) jätekeskuksen länsipuolen ojitetulta suolta alkunsa saavaa ojaa pitkin Storträsket lampeen, josta ne purkautuvat purona Lappsundinjokeen ja lopulta mereen, tai
  • b) valumapaikka on eteläinen kaupunginselkä.
  • 2. Vedet ohjataan Stormossenin mädättämön prosessiin.
  • 3. Johtaminen jätevetenä Mustasaaren kunnan jätevesiverkkoon

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 23.4.2015 klo 11.00, päivitetty 22.5.2019 klo 13.32