Rifci- Rivers and fish – our common interest

RIFCI-kalalogoAjankohtaista

Kaakkois-Suomen meritaimen voi paremmin
(Päätösseminaarin tiedote 18.2.2014, linkki ely-keskus.fi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus kunnosti Rakkolanjokea lohikalojen elinympäristöksi
23.10.2013 tiedote www.ELY-keskus.fi

Vesiensuojelua ja koskikunnostuksia toteutetaan RIFCI-hankkeessa, tiedote 9.8.2013
 tiedote www.ELY-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on käynnissä mittava ENPI-ohjelmaan kuuluva kala- ja ympäristöhanke.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhdessä yhteistyötahojen kanssa toteuttama RIFCI-hanke (Rivers and fish – our common interest, Yhteiset joet – yhteiset kalat) rahoittettiin EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC 2007 - 2013 -ohjelman ensimmäiseltä rahoituskierrokselta. Äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen ympärille nivoutuva kolmivuotinen ympäristöhanke on loppusuoralla. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 1,5 miljoonaa euroa. Hankeen tuloksia on esille mm. näillä sivuilla.

Hanke jakautuu kuuteen toimenpidekokonaisuuteen:

ACT 1: Projektin hallinta ja koordinointi

ACT 2. Jokikunnostukset

ACT 3: Metsätalouden vesiensuojelu ja luonnonsuojelu

ACT 4. Kalakantojen elvyttäminen ja tutkiminen

ACT 5.Virkistyskäyttö ja kalastus

ACT 6. Ympäristökasvatus ja tiedottaminen

RIFCI etusivun kuvaKuva: Kalojen nousuesteitä poistetaan

Ensisijaisena tavoitteena oli saavuttaa jokiluonnon ja -ympäristön hyvä tila sekä säilyttää arvokkaat kalakannat. Hankkeessa sovitettiin yhteen luonnonsuojelua ja teollisuuden tarpeita sekä edistettiin hankealueen luontomatkailua ja virkistyskäyttöä. Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden levittäminen oli myös olennainen osa hanketta.

Hankkeen pääpaino oli Suomen ja Venäjän välisten rajajokien, Mustajoen ja Rakkolanjoen, valuma-alueilla. Nämä Suomen ja Venäjän väliset rajajoet saavat alkunsa Lappeenrannan alueelta ja laskevat itäiseen Suomenlahteen Viipurin kaupungin alueella.  Hankealueeseen kuului myös Vammeljoen vesistöalue Karjalan kannaksella lähellä Pietaria.

Hankkeen vastuutahona toimivan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi hanketta toteuttivat suomalaiset ja venäläiset partnerit, jotka edustavat oman sektorinsa vankkaa osaamista. Suomalaiset partnerit ovat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kaakkois-Suomen metsäkeskus sekä Etelä-Karjalan kalatalouskeskus. Venäjän puolella hankkeen toimia veivät eteenpäin Biologists for Nature Conservation -järjestö, Luoteis-Venäjän kalantutkimuslaitos ja Viipurin aluehallinto. Näiden lisäksi projektilla oli useita kumppaneita ja sidosryhmiä aina molempien valtioiden virastoista yliopistoihin sekä paikallisiin järjestöihin saakka.

RIFCI-projektia rahoittavat EU:n Kaakkois-Suomi-Venäjä ENPI CBC -ohjelman lisäksi

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Lappeenrannan kaupunki
  • Raija ja Ossi Tuuliaisen säätiö
  • Nordkalk Oyj, Paroc Oy Ab
  • Finnsementti Oy
  • Suomen Karbonaatti Oy
  • Stora Enso Oyj
  • Kaakkois-Suomen metsäkeskus
  • Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
  • Biologists for Nature Conservation sekä Viipurin aluehallinto.

RIFCIlogot

 

 

 

Julkaistu 12.11.2013 klo 12.41, päivitetty 28.5.2019 klo 17.43