Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Savo

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet sekä pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja samalla estää erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesien heikkeneminen.

Pohjois-Savo sijaitsee pääosin Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Valtaosa maakunnasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja läntinen Rautalammin vesistöreitti kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Savon alueelta vesienhoidon suunnittelussa on mukana yhteensä 526 vesistöä ja 169 pohjavesialuetta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, tilan seuranta, vesien tilaluokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Pohjois-Savon alueen vesienhoidon tavoitteet on esitetty Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmissa. Pieniä reuna-alueita kuuluu myös Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022-2027.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Savoon on laajassa yhteistyössä laadittu vesienhoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja toimenpidetarpeet

 
Vesienhoitoalueet 2022-2027

Lisätietoja

  • johtava vesienhoidon asiantuntija Veli-Matti Vallinkoski, puh. 0295 026 854 
  • johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, puh. 0295 026 828
  • hydrogeologi Jussi Aalto (pohjavedet), puh. 0295 026 776

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 30.10.2020 klo 14.34, päivitetty 3.2.2022 klo 13.15