Hyppää sisältöön

Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Savo

 

Vaikuta vesiin!

 

Vesienhoitokauden 2022-2027 suunnitteluasiakirjat kuultavina

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat on päivitetty hoitokautta 2022–2027 varten.

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Pohjois-Savon alueen vesienhoidon tavoitteet on esitetty Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelmissa. Pieniä reuna-alueita kuuluu myös Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Pohjois-Savoon on laajassa yhteistyössä laadittu vesienhoidon toimenpideohjelma. Toimenpideohjelmassa on kuvattu yksityiskohtaisemmin maakunnan vesistöjen ja pohjavesien nykytila ja toimenpidetarpeet.

Vesienhoitosuunnitelman valmisteluun on liittynyt kaksi kuulemista. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin 8.1.2018–9.7.2018. Kuulemisessa saatu palaute on otettu huomioon suunnitelman päivittämisessä.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma 2016-2021

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saada joet, järvet, rannikkovedet sekä pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja samalla estää erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesien heikkeneminen.

Pohjois-Savo sijaitsee pääosin Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Valtaosa maakunnasta kuuluu Vuoksen vesienhoitoalueeseen ja läntinen Rautalammin vesistöreitti kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Pohjois-Savon alueelta vesienhoidon suunnittelussa on mukana yhteensä 507 vesistöä ja 162 pohjavesialuetta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesienhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, tilan seuranta, vesien tilaluokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun.

Vesienhoitoalueet
 

Lisätietoja

  • hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, puh. 0295 026 854 
  • johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, puh. 0295 026 828
  • hydrogeologi Jussi Aalto (pohjavedet), puh. 0295 026 776

sähköpostit muodossa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 30.10.2020 klo 14.34, päivitetty 6.11.2020 klo 11.36