Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi tulvariskien hallintasuunnitelmat. Suunnitelmien tavoitteena on vesien hyvä tila ja tulvariskien vähentäminen. 

Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vaikuta vesiin! 

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022–2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2021 lopussa. Vesienhoitosuunnitelmissa ja niitä täydentävissä toimenpideohjelmissa esitetään tietoa vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä tarvittavista toimista, joilla vesien hyvä tila aiotaan saavuttaa ja ylläpitää. Toimenpideohjelmat konkretisoivat suunnitelmien toteuttamista osin myös paikallisella tasolla.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueet kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja joidenkin kuntien (Salo ja Somero) osalta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Taustatietoa vesienhoidosta löydät alla olevilta sivuilta:

Tavoitteena vesien hyvä tila

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Varsinais-Suomi ja Satakunta sijaitsevat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella ja pieni osa Varsinais-Suomesta myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtii vastuuviranomaisena toimialueellaan vesien- ja merenhoitolain mukaisista tehtävistä. Niitä ovat muun muassa pinta- ja pohjavesien ominaispiirteiden selvittäminen ja ihmisvaikutusten arviointi, vesien tilan seurantaohjelman laatiminen, tilan seuranta, ekologisen tilan luokittelu sekä vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesien- ja merenhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Varsinais-Suomi ja Satakunta kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 16.12.2021.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan on laadittu toimenpideohjelmat pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2027.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä vuonna 2018. Kuulemisasiakirjat ja kooste palautteista löytyvät vesienhoitoalueiden verkkosivuilta. Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksia koskevan kuulemisen vesienhoitoaluekohtaiset palautteet on myös koottu vesienhoitoalueiden verkkosivuille.

Lisätietoja:                      

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879
Pohjavesiasiantuntija Hanna Laihinen, puh. 0295 022 118

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.00, päivitetty 16.3.2022 klo 17.17