Vekkox Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen kehittäminen, Porvoo

Hankkeen kuvaus

Vekkox Oy on kehittämässä ja laajentamassa Slåtlidenin murskaamoaluetta. Hankealue sijaitsee Porvoossa Ali-Vekkosken kylässä, ja se rajautuu Porvoon ja Sipoon väliseen rajaan. Hanke käsittää kiviaineksen ottoa ja murskausta, puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamista sekä betonilohkareiden murskausta ja käyttöä sekä murskeena että sellaisenaan tukirakenteissa. Hanke käsittää enimmillään noin 9,7 miljoonan kuutiometrin kiviaineksen oton ja noin 21,3 miljoonan kuutiometrin puhtaan ylijäämämaan sijoitt

Hankkeen vaihtoehdot:

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Nollavaihtoehto: Nollavaihtoehtona tarkastellaan tilannetta, jossa louhinnan laajennus ja ylijäämämaan vastaanotto ei toteudu. Kalliokiviainesta otetaan ja murskataan voimassa olevien lupien mukaisesti. Toiminnalle haetaan tarvittaessa uusia lupia ja lupamääräysten tarkistamista.
  • Vaihtoehto 1:  Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 9,7 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin korkeustasolle +95. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 21,3 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.
  • Vaihtoehto 2: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 9,7 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy maisemassa kaukaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 15,8 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

  • Vaihtoehto 3: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +5 eli noin 45 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 9,7 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varasto- ja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 9,2 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

  • Vaihtoehto 4: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23 m. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 4,7 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan korkeana täyttömäkenä, joka ulottuu noin korkeustasolle +95. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 16,7 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

  • Vaihtoehto 5: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 4,7 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle puurajan tasoa, siten ettei täyttömäki näy maisemassa kauempaa katsottuna. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +60. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 10,8 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

  • Vaihtoehto 6: Kiviaineksen otto ulotetaan tasolle +23. Tällöin vesi voidaan johtaa gravitaation avulla alueen eteläpuoliseen ojaan. Louhittavan kiviaineksen määrä on yhteensä noin 4,7 milj. m3. Ylijäämämaan täyttö toteutetaan lähelle alueen nykyistä maanpinnan tasoa. Täyttö ulottuu noin korkeustasolle +35. Jälkikäyttönä läjityksen päällä varaudutaan varasto- ja työpaikkatoimintaan. Täytön kokonaistilavuus on yhteensä noin 4,2 milj. m3. Kokonaistilavuus pitää sisällään loppusijoitettavan ylijäämämaan sekä täyttömäen rakenteisiin tarvittavan aineksen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

 

 

Julkaistu 9.2.2016 klo 12.31, päivitetty 1.3.2017 klo 12.54

Julkaisija: