Valvontayhteistyö

Valvontayhteistyö-sivuille on koottu tietoa, malleja ja esimerkkejä ympäristönsuojeluviranomaisille laillisuusvalvonnan tueksi. Materiaali laadittiin alun perin Hämeen ympäristökeskuksen ja alueen kuntien yhteisessä Kumppanuushankkeessa vuosina 2006-2008. Projektin aikana valvontatehtävien hoitamiseen luotiin malleja, joiden avulla pyritään tehokkaampaan ja laadukkaampaan toimintaan valvonta-asioissa. Nämä mallit on koottu tälle teemasivustolle. Sivustoa päivitetään yhteistyössä  Hämeen ELY-keskuksen, alueen kuntien ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Sitä voivat halutessaan hyödyntää tai soveltaa myös muut kunnat ja ELY-keskukset.

Hämeen ELY-keskus täydentää tätä sivustoa syyskuussa 2014 uuden, 1.9. voimaan tulevan ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Viranomaisten työnjako

Kunnat edistävät ympäristönsuojelua alueellaan sekä toimivat lupaviranomaisina. AVI toimii ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisena lupaviranomaisena ja neuvoo kuntia lupiin liittyvissä kysymyksissä. ELY-keskus valvoo AVI:lle lupavelvollisia toimintoja sekä harkitsee mm. näiden toimintojen ympäristöluvan tarpeen. ELY-keskus ja kunnat tekevät yhteistyötä ympäristönsuojelun valvonta-asioissa.

Terveydensuojelun alueellinen ohjaus ja valvonta kuuluvat AVI:lle. Kunnan terveydensuojelutehtävät kuuluvat kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Kunnan tehtävänä on ennaltaehkäistä ja vähentää elinympäristössä esiintyvää terveyshaittaa.

ELY-keskus tekee päätöksen ympäristövaikutusten arviointi -menettelyn soveltamisesta sekä ohjaa ja valvoo YVA-menettelyn toimeenpanoa. Valtion ja kuntien viranomaisten on toimittava yhteistyössä arviointimenettelyn toteuttamiseksi. YVA -menettelyssä otetaan huomioon esim. hankkeen vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen.

ELY-keskuksen ja kuntien tehtävien jaossa voi esiintyä päällekkäisyyksiä tai jonkin tehtävän hoito voi olla vaarassa jäädä tekemättä. Selkeyttämällä kuntien ja valtion työnjakoa ja vahvistamalla yhteistyötä, voidaan huolehtia paremmin ympäristön tilasta.

Julkaistu 12.5.2014 klo 11.29, päivitetty 20.8.2014 klo 11.32
Julkaisija: