Vaasan satamatie, Vaasa ja Mustasaari

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne – ja infrastruktuurivastuualueen suunnittelemaa Vaasan satamatieyhteyttä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Vaasan satamatiehankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tarkoituksena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman ja logistiikkakeskuksen toisiinsa, ja samalla valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Osana suunnittelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto Keskustatunneli eli tunnelin rakentaminen Vaasan keskustan ali. Tunneli louhitaan kallioon välillä Kauppapuistikko – Vaasanpuistikko, jolloin siihen on mahdollista kytkeä liikenteellisesti merkittävä Vaasanpuistikkoa seuraava tunnelihaara. Kalliotunnelin päät ovat Kauppapuistikossa moottoritien ja Tiilitehtaankadun välissä ja Vaskiluodon sillan ja Rantakadun välissä. Tunnelin pituus on noin 1,5 km.
  • Vaihtoehto Kaupunginselkä sijoittuu Eteläiselle Kaupunginselälle välillä Myrgrund – Emäntälahti, johon tehdään moottoritien uudeksi päätepisteeksi kiertoliittymä.
  • Vaihtoehto Fladan kulkee Vaasan yleiskaavan mukaisesti Myrgrundistä Kotisarantietä Munsmon ja Sulvan välistä Kaupunginselän eteläpuolelta ja liittyy moottoritiehen Fladanin eritasoliittymän kohdalla.
  • Vaihtoehto Vikby erkanee Fladan vaihtoehdosta Tölbyn kohdalla, josta se kaartaa etelään Vikbyn läpi valtatielle 8.
  • Vaihtoehto 0+ eli nykyisen väyläverkon kehittäminen. Vaihtoehdossa 0+ arvioidaan pienten, Vaasan kaupungin-määrittelemien liikenneturvallisuustoimenpiteiden toteutusta katuverkolla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 13.1.2014 klo 12.30, päivitetty 29.8.2017 klo 12.41