Toholampi-Lestijärven tuulivoimapuisto, Toholampi, Lestijärvi

Hankkeen kuvaus

Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy suunnittelevat 57-74 tuulivoimalan suuruisen maatuulipuiston rakentamista Toholammin ja Lestijärven kuntien alueelle seututien 775 itäpuolelle. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle tullaan rakentamaan tarvittavat rakennus- ja huoltotiet sekä liitynnät alueen sähköverkkoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Toteutusvaihtoehdot eroavat tuulivoimaloiden määrän ja sijoittelun osalta. Lisäksi huoltoteiden sijoittuminen eroaa vaihtoehtojen välillä.

  • Vaihtoehto 1. Toholampi-Lestijärven alueelle rakennetaan enintään 90 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 3 MW ja tornin korkeus on noin 150–160 metriä ja lavan pituus noin 65 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä.
  • Vaihtoehto 2. Toholampi-Lestijärven alueelle rakennetaan enintään 77 tuulivoimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin vaihtoehdossa 1.
  • Vaihtoehto 0. Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein ja kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Tuulipuistohankkeen voimaloista sijoittuu Lestijärven kunnan puolelle enintään 15, joista 13 sijoittuu Lestijoen ja Paukanevan eteläpuolelle. Nämä 13 voimalaa liitettäisiin EV Windpower Oy:n esittämään Fingridin uuteen 110/400 kV sähköasemaan noin 8,5 km pitkällä 110 kV - ilmajohdolla, joka sijoittuisi koko matkaltaan kahden olemassa olevan 400 kV - ilmajohdon viereen. Toholammille sijoittuvat voimalat (yhteensä noin 230 MW) liitettäisiin Fingridin Uusnivalan 400 kV - sähköasemalle (Nivala) noin 40 km pitkällä 400 kV -liityntäjohdolla. Noin 30 km reitistä kulkee olemassa olevien kahden 400 kV johtojen vieressä, noin 6 km seurailee olemassa olevia paikallisteitä ja noin 4 km tulee uuteen maastokäytävään. Olemassa olevien linjojen yhteyteen tulevan osuuden osalta tutkitaan kahta vaihtoehtoa eli nykyisten linjojen molempia puolia. 400 kV:n johto-osuuksien ympäristövaikutusten arviointimenettely suoritetaan tuulivoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä.

Kiviaines

Arviointiohjelmassa hankkeessa tarvittavien kiviainesten määräksi on arvioitu 546 000 irto-m3. Rakentamisessa tarvittavat maa- ja kiviainekset on tarkoitus hankkia mahdollisimman läheltä, tarkoitukseen soveltuvalta maa- ja kalliokiviainesten ottamispaikalta. Ottopaikat tarkentuvat jatkosuunnittelussa. Mikäli olemassa olevilta ottopaikoilta ei saada riittävää maa- ja kalliokiviaineksen määrää, arvioidaan ympäristövaikutukset tältä osin omassa erillisessä YVA-menettelyssään.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 28.10.2013 klo 13.39, päivitetty 11.9.2019 klo 13.27