Terrafame Oy:n Vesienhallinta -hanke, Sotkamo

Hankkeen kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen koskien Nuasjärven purkuputkea ja Oulujoen ja Vuoksen suunnan vanhoille reiteille johdettavia vesipäästöjä (vuoden 2013 lupa). Nuasjärven purkuputkelle hallinto-oikeus määräsi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lupaa alhaisemmat, mutta toisaalta hallinto-oikeuden välipäätöstä korkeammat vuosittaiset sulfaattikiintiöt. Vanhojen purkureittien osalta VHO:n päätöksessä jätettiin voimaan nykyiset sulfaattikiintiöt. VHO:n päätöksellä kaikki luvat annettiin määräaikaisena vuoden 2018 loppuun saakka siten, että eri lupia koskevat hakemukset on jätettävä Pohjois-Suomen AVI:lle elokuun 2017 loppuun mennessä. Toiminnassa noudatetaan nykyisiä lupia siihen saakka kun korkein hallinto-oikeus on antanut lainvoimaiset lupapäätökset tai toiminnalle on saatu uudet luvat. 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös mahdollistaa kaivostoiminnan jatkamisen Terrafamen suunnitelmien mukaisesti, mutta se ei mahdollista kaivoksen ylimääräisten vesien purkamista suunnitellussa aikataulussa. Patoturvallisuuteen liittyvä riskitaso joudutaan pitämään tavoitetilaa korkeampana. Kun vesivarastoaltaita ei voida tyhjentää, ei myöskään vesienkäsittelysakkoja tai allasalueiden maaperää päästä käsittelemän tavoiteaikataulussa. Tästä johtuen myös vesienkäsittelyyn kuuluva valuma-alue pysyy useita vuosia nykyisen laajuisena, eikä kaivokselle sadantana kertyvää vesimäärää voida pienentää.

Terrafame pitää ympäristövaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena tyhjentää kaivosalueelle varastoidut ylimääräiset vedet nopeammassa aikataulussa kuin VHO:n päätös mahdollistaisi. Tämä tarkoittaa käytännössä, että Terrafame varautuu hakemaan Pohjois-Suomen AVI:lta suurempia sulfaatin päästökiintiöitä kuin hallinto-oikeus määräsi. VHO linjasi, että päätöksessä määrättyä suurempi sulfaatin päästökiintiö olisi edellyttänyt myös YVA-menettelyä. Tässä YVA-menettelyssä tarkastellaankin näin purkuvesien vaikutuksia Nuasjärvessä sulfaatin eri päästötasoilla kolmessa eri purkupaikkavaihtoehdossa. Lisäksi tarkastellaan eri kuormitusskenaarioiden mukaisesti vaikutuksia vanhoilla purkureiteillä Oulunjoen ja Vuoksen vesistöissä.

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0

Kaivostoimintaa jatketaan nykyisten Vaasan hallinto-oikeuden päätösten mukaisten päästökiintiöiden mukaisesti. Sulfaattikiintiö purkuputken kautta johdettavalle käsitellylle jätevedelle on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille purkureiteille 1 300 tonnia vuodessa, pitoisuusrajat sulfaatille on nyt 4 000 mg/l ja vuoden 2018 alusta 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 1a

Kaivostoimintaa jatketaan korotetuilla päästökiintiöillä. Kolme ensimmäistä vuotta purkuputken sulfaatin päästökiintiö on 30 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 5 000 tonnia vuodessa. Neljännestä vuodesta alkaen purkuputken päästökiintiö sulfaatille on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 5 000 tonnia vuodessa. Pitoisuusraja sulfaatin osalta on 4 000 mg/l kolme ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen pitoisuusraja on 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 1b

Kaivostoimintaa jatketaan korotetuilla päästökiintiöillä. Kolme ensimmäistä vuotta purkuputken sulfaatin päästökiintiö on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 15 000 tonnia vuodessa. Neljännestä vuodesta alkaen purkuputken päästökiintiö sulfaatille on 15 000 tonnia vuodessa ja vanhoille reiteille noin 5 000 tonnia vuodessa. Pitoisuusraja sulfaatin osalta on 4 000 mg/l kolme ensimmäistä vuotta, jonka jälkeen pitoisuusraja on 2 000 mg/l.

Vaihtoehto 2a

Kaivostoiminta ajetaan alas noin 5-10 vuoden kuluessa. Vesiä joudutaan arviolta johtamaan pois kaivosalueelta aluksi nykyistä enemmän bioliuotuksen haihdunnan hiipuessa ja veden malmiin sitoutumisen loppuessa. Louhokseen nyt varastoidut kontaminoituneet vedet tullaan johtamaan neutralointikäsittelyyn. Vuoden 2017 alkupuolella louhosta aletaan täyttämään puhdistetuilla vesillä. Puhdistettuja vesiä johdetaan avolouhokseen noin 3 miljoonaa kuutiometriä, minkä jälkeen louhoksen annetaan täyttyä sadannan ja pohjavesipurkauman vaikutuksesta. Louhos täyttyisi arviolta vuonna 2025.

Vaihtoehto 2b

Kaivostoiminta ajetaan alas noin 5-10 vuoden kuluessa. Vesiä joudutaan arviolta johtamaan pois kaivosalueelta aluksi nykyistä enemmän bioliuotuksen haihdunnan hiipuessa ja veden malmiin sitoutumisen loppuessa. Louhokseen nyt varastoidut kontaminoituneet vedet tullaan johtamaan neutralointikäsittelyyn. Louhos pidetään kuivana vuoden 2018 loppuun asti. Tämän jälkeen louhoksen annetaan täyttyä sadannan ja pohjavesipurkauman vaikutuksesta.

Vaikutustarkkailussa huomioidaan nykyisen purkupaikan lisäksi kaksi uutta purkupaikkaa Nuasjärvessä (Rimpilänsalmi ja Petäisenniska).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 11.8.2016

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 23.8. - 3.10.2016 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 8.9.2016  Kajaanin kaupunginkirjastolla (Seminaarinkatu 15).

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat voineet esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä 4.10.2016 mennessä.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 6.4.5.6.2017 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin to 20.4.2017 Kajaanin kaupunginkirjastolla (Seminaarinkatu 15).

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat voineet esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä 5.6.2017 mennessä.

Julkaistu 23.8.2016 klo 8.06, päivitetty 24.5.2019 klo 13.29