Terrafame Oy:n Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen -hanke, Sotkamo

Hankkeen kuvaus

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi 30.4.2014 päätöksen koskien Talvivaaran kaivokselle 29.3.2007 myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan muuttamista. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 28.4.2016 päätöksen valituksista koskien kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista ja uraanin talteenottolaitoksen ympäristölupaa koskevassa ympäristölupa-asiassa. VHO:n päätöksen mukaan toiminnanharjoittajan on haettava uutta lupaa 31.8.2017 mennessä, mikäli se aikoo jatkaa toimintaansa 31.12.2018 jälkeen.

Terrafame Oy:llä oli tämän päättyneen kaivostoiminnan jatkamista, kehittämistä tai mahdollista sulkemista koskevan YVA-menettelyn lisäksi käynnissä myös toinen YVA-menettely, joka käsitteli purkuvesien aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön sekä kaivoksen vesienhallintaa mahdollisessa sulkemistilanteessa.

Hankkeen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0 (VE0):

 • Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään
 • Malmin louhintaa nostetaan asteittain tasolle 1,5 Mt/kk (18 Mt/v)
 • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1a (VE1a):

 • Malmin louhintamäärä kasvatetaan 15 Mt/a → 18 Mt/a
 • Nikkelin tuotantomääriä kasvatetaan 30 000 t/a → 37 000 t/a
 • Uraanin talteenotto käynnistetään vuonna 2019 aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti

Vaihtoehto 1b (VE1b):

 • Vaihtoehdon VE1a mukainen tuotanto
 • Pasutto ja rikkihappotehdas

Vaihtoehto 2 (VE2):

 • Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut 18.11.2016

Arviointiohjelma on ollut nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 22.11.2016 − 22.1.2017 välisenä aikana.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman yleisötilaisuus pidettiin 24.11.2016 Sotkamossa. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat voineet esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä 23.1.2017 mennessä.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antoi kuulemisen jälkeen lausunnon arviointiohjelmasta hankkeesta vastaavalle. Lausunnossa esitettiin yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Arviointiohjelman täydennys

Arviointiohjelman täydennys ”Kaivostoiminnan jatkaminen ja kehittäminen tai vaihtoehtoinen sulkeminen, Sulatto” on saapunut ELY-keskukseen 9.5.2017.

Täydennyksen kuvaus

Terrafame Oy täydentää 21.11.2016 toimittamaansa YVA-ohjelmaa vaihtoehdolla VE1c, joka sisältää pasuton ja rikkihappotehtaan lisäksi sulaton.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankevaihtoehdoissa on huomioitu arviointiohjelmasta annettu yhteysviranomaisen lausunto.

Vaihtoehto 0 (VE0):

 • Kaivostoiminta jatkuu nykyisellään.
 • Malmin louhinta on 15 M t/v.
 • Nikkelituotanto 30 000 t/v, nikkelituote myydään nykyisenä nikkelisulfidituotteena.
 • Ei uusia alueita.

Vaihtoehto 0+ (VE0+):

 • Kaivostoiminta jatkuu siten, että toimintaa kehitetään Terrafamen suunnitelmien mukaisesti.
 • Rakennetaan erilliset sivukivialueet KL1 ja KL2, sekundääriliuotuslohkot 5-8 sekä kipsisakka-altaan lohkot 7-8.
 • Malmin louhintamäärää kasvatetaan tasolle 18 Mt/v sivukiven louhintamäärien ollessa tasolla 18–30 Mt/v riippuen louhintatilanteesta.
 • Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1a (VE1a):

 • Primäärivaiheen liuotusalueelle rakennetaan uudet liuotuslohkot nro: 5 ja 6.
 • Malmintuotannon kasvattamisesta ja primääriliuotusalueen laajentamisesta johtuen nikkelin vuosituotanto nousee tasolle 35 000 - 37 000 t/v.
 • Sivukiven louhintamäärä tasolla 18–45 M t/v riippuen louhintatilanteesta.
 • Uraanin talteenotto käynnistetään aiemmin luvitetun kokonaisuuden mukaisesti.

Vaihtoehto 1b (VE1b):

 • VE1a:n mukainen tuotanto + seuraavat toiminnot:
 • Vaihtoehdon VE1a mukaisen tuotantotason noston lisäksi metallien talteenottolaitoksen tuotantoprosessiin lisätään pasutto, jonka jälkeen 50–100 % nikkelituotteesta myydään nikkelioksidina.
 • Pasuton (nikkelisulfidista -> nikkelioksidia) kanssa samaan aikaan rakennetaan myös rikkihappotehdas, joka mahdollistaa osittaisen omavaraisuuden bioliuotuksessa käytettävän rikkihapon suhteen. Pasutto mahdollistaa rikkivetypitoisten hönkien polton, jonka jälkeen lipeän käyttö vähenee, millä on positiivisia vaikutuksia myös vesipäästöihin.

Vaihtoehto 1c (VE1c):

 • VE1b:n mukainen tuotanto + lisätään sulatto, jonka jälkeen tuote myydään nikkeligranulituotteena (Ni-Fe).

Vaihtoehto 2 (VE2):

 • Kaivostoiminta päätetään lopettaa ja kaivos suljetaan hallitusti vaiheittain.
 • Ensimmäisessä vaiheessa lopetetaan malmin louhinta. Bioliuotus ja metallien talteenotto lopetetaan asteittain noin neljän vuoden kuluessa.
 • Sekundääriliuotusalueen ja kipsisakka-altaiden viimeisten osien arvioidaan olevan peitettynä noin 5–7 vuoden kuluttua lopettamispäätöksestä.
 • Lopettamispäätöksen jälkeen nikkelituotanto pysyy merkittävänä arviolta 1,5 vuotta sulkemispäätöksen jälkeen johtuen bioliuotuksen pitkistä viipymistä. Esim. jos lopettamispäätös tehtäisiin vuoden lopussa, olisi seuraavan vuoden nikkelituotanto todennäköisesti yli 20 000 t.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antoi kuulemisen jälkeen lausunnon arviointiohjelman täydennyksestä hankkeesta vastaavalle. Lausunnossa esitettiin yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Arviointiselostus

Arviointiselostus on ollut nähtävillä 25.8. - 23.10.2017ja siitä on voinut esittää mielipiteitä ja lausuntoja 24.10.2017 mennessä.

Hankkeen yleisötilaisuus pidettiin 4.9.2017 Vuokatin urheiluopistolla.

Kainuun ELY-keskus yhteysviranomaisena antoi kuulemisen jälkeen lausunnon arviointioselostuksesta. Lausunnossa esitettiin yhteenveto annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä.

Julkaistu 22.11.2016 klo 13.50, päivitetty 24.5.2019 klo 13.31