Teerivaaran tuulivoimahanke, Paltamo

Arviointiohjelma on saapunut 18.4.2013

Arviointiohjelma on nähtävillä 5.6.–6.5.2013 Paltamon ja Vaalan kunnanvirastolla, Paltamon ja Vaalan kirjastoissa sekä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamossa.

Kuulemistilaisuus: 16.5.2013 klo 18.00 alkaen Korpitien koululla, Lampitie 2. Tilaisuudessa esitellään myös tuulipuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lausunnot ja mielipiteet Teerivaaran tuulivoimahenkkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 5.6.2013 mennessä.

 Arviointiselostus on saapunut 14.3.2014

Arviointiselostus on nähtävänä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten 19.3.–30.4.2014
seuraavissa paikoissa:
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kalliokatu 4, Kajaani
Paltamon kunnanvirasto, Vaarankyläntie 7, Paltamo
Paltamon kirjasto, Korpitie 9, Paltamo
Vaalan kunnanvirasto, Vaalantie 14, Vaala
Vaalan kirjasto, Niskantie 8, Vaala

Yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 2.4.2014 klo 18–20 Korpitien koululla (Lampitie 2, Paltamo).

 

Hankkeen kuvaus: 

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Teerivaaran alueelle Paltamoon. Hankealue sijaitsee Oulujärven ja Kivesjärven välisellä alueella noin 28 kilometriä Kajaanin keskustasta luoteeseen. Tuulipuisto koostuisi 17–22 tuulivoimalasta perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemasta, kantaverkkoon liittymistä varten tarvittavasta 220 kV/110 kV ilmajohdosta, uudesta kantaverkon sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä teistä.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta tuulipuiston toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat tuulivoimaloiden lukumäärän, turbiinien tehon, napakorkeuden ja roottorin halkaisijan osalta. Sähkönsiirron osalta tarkastellaan yhtä reittivaihtoehtoa uudelle 220 kV/110 kV ilmajohdolle tuulipuistosta pohjoiseen. Tuulipuisto liitettäisiin Fingrid Oyj:n kantaverkkoon välillä Nuojua–Seitenoikea tai suoraan Nuojuan sähköasemalle.

Vaihtoehto 0 (VE 0): hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Vaihtoehto 1 (VE 1): korkeintaan 22 yksikköteholtaan 2–3 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi korkeintaan 120 metriä ja roottorin halkaisija korkeintaan 120 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE 2): korkeintaan 17 yksikköteholtaan 4–5 MW:n tuulivoimalaa, joiden napakorkeus olisi korkeintaan 140 metriä ja roottorin halkaisija korkeintaan 130 metriä.

Julkaistu 18.4.2013 klo 12.00, päivitetty 24.5.2019 klo 14.14

Julkaisija: