Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskus, Helsinki

Hankkeen kuvaus

Helen Oy suunnittelee biomassaa tai biomassaa ja jäteperäisiä kierrätyspolttoainejakeita polttoaineena käyttävää lämpökeskuksen rakentamista Koillis-Helsinkiin Tattarisuolle.

Lämpökeskuksen suunniteltu polttoaineteho on 120 MW ja kaukolämpöteho 130 MW. Pääpolttoaine on biomassa, ja toisessa hankevaihtoehdossa biomassan lisäksi jäteperäiset kierrätyspolttoaineet (rinnakkaispolttolaitos). Varapolttoaineena on maakaasu (50 % tehosta) ja käynnistyspolttoaineena kevyt polttoöljy. Lämpökeskus on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön ja sen suunniteltu vuotuinen käyttöaika on noin 7 300 tuntia.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 Hanketta ei toteuteta. Hanketta ei toteuteta Tattarisuolle. Uusi biolämpökeskus toteutetaan jonnekin muualle Helsingin alueelle ja sen ympäristövaikutukset arvioidaan erikseen.
  • VE1 pohjoinen. Sijoitusvaihtoehto VE1 pohjoinen sijoittuu Suurmetsän kaupunginosaan, Tattarisuon teollisuusalueen koilliskulmaan. Sijoitusvaihtoehdon VE1 alue on pohjois- ja itäosaltaan metsää osin ja lounaisosaltaan pienteollisuusaluetta. Sijoitusvaihtoehtoa VE1 lähimmät nykyiset asuinalueet ovat Puistola ja Alppikylä. Lahdenväylä (vt4) kulkee noin 400–500 metrin etäisyydellä VE1 pohjoisen itäpuolella. Pohjoisessa sijoitusvaihtoehto VE1 rajautuu Suurmetsäntiehen.
  • VE2 eteläinen. Sijoitusvaihtoehto VE2 eteläinen sijoittuu välittömästi Tattarisuon teollisuusalueen eteläpuolelle ja Malmin lentokentän itä-länsisuuntaisen kiitoradan itäpäähän. Sijoitusvaihtoehto VE2:n suunnittelualue on osittain metsää ja osittain lentokenttäaluetta. Sijoitusvaihtoehto VE2 eteläistä lähimpänä olevat nykyiset asuinalueet ovat Alppikylä ja Jakomäki. VE2 eteläinen rajautuu itäosastaan Tattariharjuntiehen.
  • Alavaihtoehdot a ja b. Lämpökeskuksen polttoaineena voidaan käyttää joko pelkkää biomassaa tai biomassaa ja jäteperäistä kierrätyspolttoainetta. Molemmissa sijoituspaikkavaihtoehdoissa tarkasteltiin alavaihtoehtoina pelkkää a) biomassaa ja b) biomassaa ja kierrätyspolttoainetta käyttävää lämpökeskusta. Kierrätyspolttoaineen osuus vaihtoehdoissa VE1b ja VE2b on 50 % polttoaineista.

    • Biomassaa ovat esimerkiksi haketettu metsäpolttoaine, teollisuuden puutähde ja puhdas kierrätyspuu

    • Jäteperäiset kierrätyspolttoaineet voivat olla esimerkiksi purkupuuta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

 

Julkaistu 15.2.2018 klo 7.45, päivitetty 10.12.2020 klo 10.42

Julkaisija: