Hoppa till huvudinnehåll

Aktuellt just nu

Följ vattenläget och förutse risker

Blir källaren våt av översvämning, finns det blågrönalger i vattnet eller räcker vattnet i brunnen till? Uppföljningen stöder beredskapen inför extrema väderfenomen såsom översvämningar och torka. Vintertid används också uppföljning av snöbelastningen samt is- och tjälsituationen. I tjänsten vesi.fi kan också du dela dina egna observationer.

Miljo.fi har förnyats

Välkommen till den förnyade miljo.fi! Bekanta dig med tjänsten och ge respons.

Mot en hållbar vardag

De dagliga valen av en enskild människa är betydelsefulla. Varje val kan ses som ett ställningstagande för en önskad framtid.

Skydda närnaturen

Förlusten av biologisk mångfald är en realitet även i Finland. Du kan påverka närnaturens välbefinnande på många sätt. Till exempel kan du ta hand om din trädgård ekologiskt, delta i naturvårdstalkon eller göra observationer om arter.

Påverka vattnens välbefinnande

Finland är ett av de mest vattenrika länderna i världen och våra vattendrag är i ganska bra skick. Belastning på vattendrag och klimatförändringen orsakar dock problem även hos oss. Bland annat ökar torkan och algblomningarna. Vår konsumtion tär också på andra länders vattenresurser. Genom dina egna åtgärder kan du minska övergödningen av vatten, den kemiska belastningen och andra effekter av din vattenanvändning.

Köp varor och tjänster med eftertanke

Konsumtionen har expanderat till nätet och marknadsföringen av produkter och tjänster är till och med aggressiv. En smart konsument uppmärksammar sina köpval, reparerar och underhåller de varor hen äger och föredrar att låna och dela med andra.

Natura-områdena tryggar den biologiska mångfalden i Europa

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Översikten om miljöns tillstånd i Finland

Finska samhället i stort sett har tagit på sig uppgiften att göra landetsutveckling hållbar. Det finns fortfarande en hel del problem, men att det också finns lösningar.

Naturen

Finlands natur utarmas. Den främsta orsaken är den effektiva användningen av mark- och vattenområden. Det finns fortfarande för få naturskyddsområden, särskilt i södra Finland.

Hälsosam miljö

Finländarnas boendemiljöer är relativt hälsosamma. Stadsluften försämras av småpartiklar. Buller är ofta ett problem.

Vatten

Av Finlands vatten är grundvattnen i bäst skick, medan mindre vattendrag är i sämst skick. Östersjön och många insjöar lider fortfarande av övergödning.

Klimatförändringen

Klimatförändringen fortsätter och dess effekter sträcker sig överallt. Finland strävar efter att bli koldioxidneutralt, men vi har fortfarande en lång väg att gå.

Cirkulär ekonomi

Samhället vill övergå från överkonsumtion av naturresurser till cirkulär ekonomi. Förändringen pågår, men framskrider fortfarande långsamt.

Vindkraftspark till hemkommun?

Syftet med miljökonsekvensbedömningsförfarandet, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Projekten kan vara motorvägar, avstjälpningsplatser eller kraftverk. De flesta MKB-projekten har sidor på finska, men några sidor finns också på svenska.

Davvi vindkraftpark, Lebesby kommun, Norge

I norra Norge planeras en vindkraftspark med en kapacitet på 800 MW.

Kyrkslätts datacenter

Projektområdet är cirka 50 hektar stort och ligger i Kyrkslätt, sydost om Masaby tätort, på ett avstånd av cirka 1 km, mellan Västleden (kt 51), Ring III (kt 50) och Sundsbergsvägen.

Enligt den nuvarande projektplanen kommer tre (3) datacenterbyggnader och nödvändiga stödfunktioner (t.ex. underhålls- och kontorsbyggnader, nödvändiga servicevägar och parkeringsplatser) att byggas på projektområdet.

Paulakangas vindkraftsprojekt, Östermark

Enersense Wind Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 15 kraftverk i området av Paulakangas i Östermark.

Bläddra i miljötemor

Klimatet i förändring
Klimatförändringen orsakas av växthusgasutsläpp som härstammar från mänsklig verksamhet.
Läs mera
Hållbar cirkulär och bioekonomi
En hållbar cirkulär ekonomi innebär att man går mot ett nytt ekonomiskt system.
Läs mera
Naturen, vatten och hav
Natur och vatten är livsviktiga för oss. Ju bättre vi behandlar dem nu, desto bättre bevaras de för kommande generationer.
Läs mera
Byggda miljön
En funktionell, trevlig, hälsosam och hållbar byggd miljö är en del av lösningen på klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och många andra kriser.
Läs mera
Föroreningar och miljörisker
För att bekämpa föroreningar och risker för miljön krävs nya krafter för att skydda människorna och miljön.
Läs mera