Hoppa till huvudinnehåll

EMAS-registrering, -blanketter och -avgifter

Registrering i EMAS-systemet kan sökas av alla organisationer vars verksamhet har miljökonsekvenser och som strävar efter att förbättra sin miljöprestanda. Finlands miljöcentral ansvarar för registreringen i Finland.
Bild
EMAS-logo.

EMAS-systemet grundar sig på Europeiska unionens förordning, men även organisationer utanför Europeiska unionen kan ansluta sig till systemet. Registrering söks hos ett behörigt organ, dvs. en registreringsmyndighet, som bestäms enligt EMAS-förordningen (EG) nr 1221/2009 och kommissionens beslut 2011/832/EU 

Organisation som ska registreras

Alla organisationer kan delta i EMAS-systemet oberoende av deras storlek eller sektor. Organisationen kan till exempel bestå av en eller flera anläggningar. Under vissa förutsättningar kan också en del eller kombination av en organisation söka registrering i EMAS. Den minsta enheten som kan registreras är en anläggning.

I EMAS-förordningen avses med organisationer som ska registreras offentliga eller privata företag, bolag, myndigheter eller institutioner, som har sina egna funktioner och sin egen administration, oavsett om de är juridiska personer eller ej.

En organisation som ska registreras kan till exempel vara

 • en enskild anläggning inom eller utanför EU
 • flera anläggningar i samma EU-land tillsammans
 • anläggningar i flera EU-länder tillsammans (företagsregistrering inom EU)
 • organisation på koncernnivå som har anläggningar endast i tredjeländer (registrering som gäller tredjeländer)
 • organisationer med anläggningar både i EU:s medlemsstater och i tredjeländer (global registrering).

Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om företagsregistrering inom EU, registrering som gäller tredjeländer och global EMAS-registrering (2011/832/EU). I beslutet behandlas särdragen i anslutning till dessa registreringar.

Kommissionens beslut 832/2011/EU, Gemensam registrering av anläggningar i flera länder (EUR-Lex)

Om den organisation som ska registreras avtalas med kontrollanten och vid behov med Finlands miljöcentral.

Organisationer som ansöker om registrering i Finland

Registrering i EMAS-systemet av en organisation inom Europeiska unionen söks hos Finlands miljöcentral om

 • den organisation som ska registreras finns i Finland
 • en organisation på koncernnivå inom EU har sin huvudsakliga anläggning i Finland
 • en organisation på koncernnivå inom EU har sin huvudsakliga anläggning utanför Europeiska unionen, men den ledningscentral som ansvarar för miljöfrågor finns i Finland
 • den huvudsakliga anläggningen för en organisation på koncernnivå inom EU och den ledningscentral som ansvarar för miljöfrågor finns utanför EU, men organisationen inrättar en tillfällig ledningscentral som sköter ärendet i Finland.

Även organisationer utanför Europeiska unionen kan ansöka om registrering i Finland. Förutsättningarna för att ansöka om registrering i Finland uppfylls om
kontrollanten är ackrediterad i Finland och

 • organisationen är belägen utanför Europeiska unionens territorium (registrering som gäller tredjeländer) eller
 • organisationen har anläggningar både inom och utanför EU och organisationen har sin huvudsakliga anläggning i Finland (global registrering) eller
 • organisationen har anläggningar både inom och utanför EU och organisationens huvudsakliga anläggning är belägen utanför EU eller i ett sådant EU-land som inte registrerar anläggningar i länder utanför EU, men organisationens ledningscentral för miljöfrågor är belägen i Finland (global registrering) eller
 • till den organisation som ska registreras hör anläggningar både inom och utanför EU, men organisationens huvudsakliga anläggning och ledningscentral med ansvar för miljöfrågor finns utanför EU eller i ett EU-land som inte registrerar organisationer utanför EU i EMAS-systemet, och organisationen inrättar en tillfällig ledningscentral i Finland för EMAS-registrering (global registrering).

Registreringsansökan

Organisationer som ansöker om registrering och som har ett miljöledningssystem och en miljöredovisning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009, som kontrollerats av en ackrediterad eller licensierad kontrollant, ska sända registreringsansökan ifylld till Finlands miljöcentral. Om organisationen vill registrera flera anläggningar med samma registreringsnummer ska registreringsblanketten fyllas i separat för alla anläggningar. I EMAS-systemet statistikförs organisationerna enligt EU:s näringsgrensindelning NACE. 

Handlingar som ska bifogas ansökan:

 • den av miljökontrollanten godkända miljöredovisningen i original (alla godkända språkversioner)
 • miljökontrollantens deklaration av kontroll och godkännande i original (bilaga VII till EMAS-förordningen)
 • ett bevis på att kraven i miljölagstiftningen uppfylls, särskilt om den organisation som ska registreras har anläggningar utanför EU
 • en kopia av en karta som tydligt visar organisationens läge, namn och adress.
 • en kopia av ett gällande handelsregisterutdrag
 • en kopia av miljökontrollantens ackrediterings- eller licensintyg, om kontrollanten har ackrediterats eller licenserats någon annanstans än i Finland.

Eventuella konfidentiella uppgifter som bifogats ansökan ska anges och motiveras tydligt.

Blanketten EMAS-registreringsansökan

Blanketten EMAS-registreringsansökan (på finska) (docx, 59 kB)

Registreringsansökan jämte bilagor skickas antingen per e-post:

kirjaamo@syke.fi tai

eller post:

Finlands miljöcentral
Registratorskontor
Ladugårdbågen 11
00790 Helsingfors

Registreringen som process

Finlands miljöcentral granskar ansökan

Efter att registreringsansökan har inkommit kontrollerar Finlands miljöcentral ansökan och ber vid behov den sökande komplettera eller korrigera uppgifterna.

Finlands miljöcentral begär utlåtanden av myndigheterna

Finlands miljöcentral begär nödvändiga utlåtanden av miljömyndigheterna, ackrediteringstjänsten FINAS och eventuella behöriga organ i andra EU-länder som deltar i registreringen, för att kontrollera att det inte finns några hinder för att godkänna registreringen.

Avgift för EMAS-registrering

För behandlingen av registreringsansökan uppbärs en avgift enligt miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer. Avgiften för registreringen skickas för betalning före registreringen.

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (180/2022) (Finlex)

Anslutning till registret, EMAS-logotyp och -certifikat

Finlands miljöcentral fogar den organisation som ska registreras till EMAS-registret och ger den ett registreringsnummer efter att ha försäkrat sig om att det inte finns några hinder för registreringen. Organisationen får ett beslut om anslutningen till registret och får dessutom tillgång till ett EMAS-certifikat och en EMAS-logotyp. En registrerad organisation får använda EMAS-logotypen i enlighet med EMAS-förordningen.

EMAS-certifikatet gäller i regel i tre år. Certifikatet ställs till organisationens förfogande på tre språk: finska, svenska, engelska och/eller tyska, både i tryckt och elektronisk form. EMAS-certifikatet kan fås även på andra EU-språk mot en separat avgift.

Bild
Bild av EMAS-logotypen med en blå våg längst ner och ett stiliserat grönt blad i cirkulär form och sex gula stjärnor överst. EMAS-certifikat har EMAS logotyp och information om det registrerade företaget på vit bakgrund. Certifikatet har smala kanter med ljusblått och grönt.

Förnyande av registrering

För att EMAS-registreringen ska förbli i kraft krävs det att en EMAS-registrerad organisation genomför sitt miljösystem och utarbetar en ny miljöredovisning eller uppdaterar uppgifterna i den tidigare miljöredovisningen årligen i enlighet med ett kontrollprogram som utarbetats tillsammans med kontrollanten. En ackrediterad eller licenserad kontrollant kontrollerar att miljöledningssystemet fungerar och godkänner i regel uppgifterna i redovisningen årligen. 

Om det sker betydande förändringar i organisationen ska miljösystemet och miljöredovisningen uppdateras och godkännas i enlighet med EMAS-förordningen inom sex månader och den godkända uppdateringen av redovisningen lämnas till Finlands miljöcentral. En registrerad organisation ska underrätta Finlands miljöcentral om betydande förändringar i organisationens verksamhet eller i miljöledningssystemet.

Årlig uppdatering av miljöredovisningen

Under de två år som följer på publiceringen av en ny miljöredovisning uppdaterar organisationen uppgifterna i miljöredovisningen och miljökontrollanten godkänner dem. Uppgifterna godkänns i regel med högst 12 månaders mellanrum. 

Uppgifterna om en organisation och en ackrediterad eller licenserad kontrollant lämnas till Finlands miljöcentral på blanketten Förnyande av EMAS-registrering genast efter att uppgifterna godkänts. 

Följande bifogas:

 • uppdatering av miljöredovisningen som godkänts med miljökontrollantens anteckningar samt
 • miljökontrollantens deklaration av kontroll och godkännande 
 • blanketten Förnyande av EMAS-registrering.
Blanketten Förnyande av EMAS-registrering (på finska) (docx, 56 kB)

Om flera anläggningar hör till den registrerade organisationen ska uppgifterna om dem skickas på separata blanketter.

Blanketten Bilaga till förnyande av EMAS-registrering (på finska) (docx, 52 kB)
Ny miljöredovisning och certifikat

Enligt EMAS-förordningen (EG) nr 1221/2009 är kontrollfrekvensen för alla förutsättningar för EMAS-registrering högst 36 månader. Organisationen utarbetar en ny miljöredovisning och låter kontrollera sitt miljösystem i enlighet med det kontrollprogram som överenskommits med kontrollanten. Små organisationer kan med en separat ansökan begära att tidsfristen på tre år förlängs till fyra år hos Finlands miljöcentral. 

Finlands miljöcentral förnyar EMAS-registreringen och EMAS-certifikaten efter att ha fått de nödvändiga uppgifterna från organisationen. Uppgifterna om en organisation och en ackrediterad eller licenserad kontrollant lämnas till Finlands miljöcentral på blanketten Förnyande av EMAS-registrering. Följande bifogas:

 • miljöredovisningen som godkänts med miljökontrollantens anteckningar (alla godkända språkversioner)
 • miljökontrollantens deklaration av kontroll och godkännande (bilaga VII till EMAS-förordningen).
Undantag för små organisationer

Små organisationer kan begära att tidsfristen på tre år för godkännande av miljöredovisningen förlängs till fyra år eller att tidsfristen på ett år för fastställande av den årliga uppdateringen av miljöredovisningen förlängs till två år. Miljöredovisningen ska dock uppdateras och lämnas till Finlands miljöcentral årligen. Ansökan om undantag i enlighet med EMAS-förordningen lämnas till Finlands miljöcentral. Till ansökan fogas miljökontrollantens fritt formulerade utlåtande som visar att villkoren för förlängning av rapporteringsintervallet uppfylls.

Förutsättningar för fortsatt EMAS-registrering

För att EMAS-registreringen ska fortsätta måste kraven i EMAS-förordningen iakttas. Finlands miljöcentral har rätt att avregistrera en organisation antingen tillfälligt eller permanent, om verksamheten inte längre uppfyller de krav som ställs på systemet i EMAS-förordningen eller om kontrollantens verksamhet har varit bristfällig. Finlands miljöcentral kan också avföra en organisation ur registret om organisationen inte på uppmaning lämnar in en godkänd miljöredovisning eller uppgifter om organisationen enligt bilaga VI till EMAS-förordningen till Finlands miljöcentral inom två månader från det att uppgifterna begärdes. Finlands miljöcentral kan också vägra att bekräfta registreringen, skjuta upp registreringen eller tillfälligt avföra en organisation ur registret, om organisationen har brutit mot miljöbestämmelserna.

Avgifter i samband med EMAS-registrering

I samband med registreringen tar Finlands miljöcentral ut en avgift för behandlingen av registreringsansökan och en årlig avgift för förnyande av registreringen. En avgift tas också ut för avslutande av EMAS-registreringen. Avgifternas storlek grundar sig på miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (180/2022).

1. Behandling av registreringsansökan
a)   avgift för den första anläggningen för en organisation med verksamhet vid en anläggning eller vid flera annläggningar  
högst 50 personer (8 timmar) 672 €
- mer än 50 personer (13 timmar) 1176 €
Det verksamhetssälle där antalet personer är störst anses vara den första anläggningen.  
b)   avgift för varje anläggning som ansluts samtidigt till organisationen eller som ansluts senare till en registrerade organisation   
- högst 50 personer (3 timmar) 252 €
- mer än 50 personer (5 timmar) 420 €
c)   när den arbetsmängd som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider de arbetsmängdere som nämns i punkt a-b, tas för de överskridande timmarna ut

84 € / timme

d)    för en registreringsansökan som gäller någon annan registrering än ovannämnda registreringar tas ut en avgift enligt punkt a och c.  
2. Förnyande av registrering
Avgift för åtgärder för att förnya en registrering tas ut enligt det antal anläggningar som hör till en registrerad organisation enligt följande:  
a)    avgift för den första anläggningen (5 timmar)  420 €
b)    avgift för varje därpå följande anläggning (3 timmar) 252 €
c)    avgift för varje anläggning som registrerats separat ( 5 timmar) 420 €
d)    när den arbetsmängd som krävs för behandling av registreringsansökan överskrider de arbetsmängder som nämns i punkt a-c, tas för de överskridande timmarna ut 84 € / timme
3. Avförande ur registret och avslag
a)      Om en organisation tillfälligt avregistreras på grundval av bestämmelserna i artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS), tas i avgift ut (8 timmar) 672 €
- när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt a, tas för de överskridande timmarna ut
 
84 €/ timme
b) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grundval av någon annan bestämmelse än artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen ut en avgift på (8 timmar) 672 €
    - när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt b, tas för de överskridande timmarna ut 84 € / timme
    - avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 15.2 i förordningen.  
c) Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 13.5 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på ett annat stycke i artikel 13 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av registreringsansökan.  
d) För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.  
e) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på grund av egen begäran, tas i avgift ut (1,5 timmar) 126 €

Mer information

överinspektör Pirke Suoheimo, Finlands miljöcentral, pirke.suoheimo@syke.fi

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)