Hoppa till huvudinnehåll

EMAS-redovisning och EMAS-logotyp

Organisationer som ansluter sig till EMAS-systemet publicerar en miljörapport om sina miljöfrågor, dvs. en miljöredovisning. I redovisningen redogörs för miljökonsekvenserna av organisationens verksamhet, de uppställda målen för miljöskyddet samt uppnåendet av målen och de centrala miljöindikatorerna. Organisationer som hör till EMAS-systemet får tillgång till EMAS-logotypen.

Miljöredovisningen är ett budskap till intressentgrupperna

Miljörapporteringen är en del av den öppna dialogen med intressentgrupperna. I EMAS-redovisningen kan organisationen också berätta om andra delområden inom samhällsansvaret. Uppgifterna i redovisningen godkänns alltid av en utomstående miljökontrollant som konstaterats vara kompetent.

I samband med planeringen av redovisningen är det bra att beakta intressentgruppernas olika behov. Nedan följer några exempel.

Kunderna
En inflytelserik målgrupp som i sina upphandlingsförfaranden kan ställa krav till leverantörerna på miljöskyddet i fråga om produkter, metoder, tjänster eller administration.

Personalen
Föremål för intresset: förhållandet mellan miljöns tillstånd och verksamheten samt störningar och hur de sköts.

Lokalbefolkningen
Föremål för intresset: miljö- och hälsoolägenheter som uppkommer i samband med produktion och transporter samt åtgärder som vidtagits för att minska eller förebygga dem. 

Finansiärerna
Föremål för intresset: miljörisker och -möjligheter i anslutning till produktionsmetoder, produkter och tjänster.

Miljö- och konsumentorganisationerna
Föremål för intresset: organisationens miljöpolitik, miljöprestandan och dess utveckling samt aktuella ämnen som behandlas i medierna.

Innehållet i EMAS-redovisningen

I bilaga IV till EMAS-förordningen finns en förteckning över minimikraven för de frågor som ska ingå i redovisningen. Om organisationens redovisning omfattar flera anläggningar, presenteras i redovisningen tydligt specificerade uppgifter om varje anläggnings betydande miljökonsekvenser. Om EMAS-organisationen så önskar kan den komplettera redovisningen med andra uppgifter. Sådana uppgifter kan vara till exempel hanteringen av socialt ansvar och säkerhetsfrågor. 

Redan i samband med planeringen av redovisningen lönar det sig att fundera på hur man vill använda de uppgifter som ska presenteras i organisationens kommunikation. Miljökontrollanten kan på samma gång godkänna både redovisningen och de uppgifter som ska användas separat. EMAS-logotypen kan användas i anslutning till dessa godkända uppgifter.

Nedan finns närmare information om innehållskraven och de indikatorer som ska rapporteras.

Beskrivning av verksamheten

En sammanfattning av organisationens funktioner, produkter och tjänster och vid behov dess förhållande till eventuella moderorganisationer samt en tydlig och entydig beskrivning av EMAS-registreringens omfattning, inklusive en förteckning över de anläggningar som ingår i registreringen. 

Målet är att ge en tydlig bild av organisationen och dess verksamhet, produkter och tjänster.

Miljöpolitik och miljösystem

Organisationens miljöpolitik och en kort beskrivning av den förvaltningsstruktur som stöder organisationens miljösystem.

Målet är att lyfta fram organisationens miljöåtaganden och berätta om genomförandet av dem i organisationen.

Miljöaspekter

En beskrivning av alla betydande direkta och indirekta miljöaspekter i organisationen som har betydande miljökonsekvenser samt en kort beskrivning av tillvägagångssättet för att fastställa betydelsen av dessa aspekter och en förklaring av de relaterade konsekvensernas karaktär. De direkta och indirekta miljöaspekterna som avses här samt deras betydelse beskrivs närmare i bilaga I till EMAS-förordningen.

Målet är att ge en allmän bild av organisationens centrala miljöaspekter samt att utreda miljökonsekvenserna av organisationens verksamhet, produkter och tjänster. Det centrala är att få läsaren att förstå sambanden mellan organisationens verksamhet och de miljökonsekvenser som verksamheten medför.

Mål och syften

En beskrivning av miljömål och -syften i anslutning till betydande miljöaspekter och konsekvenser.

Tanken är att presentera de mål och syften som organisationen beslutat om.

Åtgärder för att uppnå målen och syftena

En beskrivning av de åtgärder som har vidtagits och planerats för att förbättra miljöprestandan, uppnå målen och syftena samt uppfylla de lagstadgade miljökraven. I redovisningen hänvisas till de bästa metoderna för miljöledning som anges i de sektorspecifika referensdokumenten som avses i artikel 46 i EMAS-förordningen, om sådana finns att tillgå.

Målet är att presentera de åtgärder som genomförts och planerats för att förbättra organisationens miljöprestanda för läsaren. Även en presentation av åtgärder som hänför sig till efterlevnaden av de lagstadgade kraven. Organisationen ska tydligt kunna påvisa sambandet mellan de aspekter som anses vara viktigast och de planer som utarbetats för att förbättra dem samt eventuella mål, och hur de bästa tillvägagångssätten enligt de sektorspecifika referensdokumenten har beaktats.

Uppgifter om utvecklingen av utsläpp och andra miljöaspekter

Sammanfattning av den information som finns tillgänglig om organisationens miljöprestanda i förhållande till dess betydande miljöaspekter.

Rapporteringen ska gälla både kärnindikatorer för miljöprestandan och särskilda indikatorer för miljöprestandan som presenteras i punkt C i bilaga IV till EMAS-förordningen. Om det finns miljömål och -syften ska uppgifter om dem rapporteras.

Målet är att presentera information om organisationens miljöprestanda samt den utveckling som skett för att uppnå mål och syften. Dessutom presenteras förändringar i organisationens miljöprestanda på lång sikt.

Kraven i miljölagstiftningen och uppfyllandet av dem

En hänvisning till de viktigaste bestämmelserna som organisationen ska beakta för att säkerställa att de lagstadgade miljökraven efterlevs samt ett utlåtande om efterlevnaden av lagstiftningen.

Syftet är att informera intressentgrupperna om vilka lagstadgade krav eller begränsningar gällande miljön som har ställts på organisationens verksamhet. Ge information om hur organisationens miljöprestanda uppfyller de krav på miljökonsekvenser som ställs i lagstiftningen och informera om miljöprestandan i förhållande till den lagstadgade nivå som krävs. 

Organisationen kan också foga annan information om miljöprestandan till redovisningen, till exempel uppgifter om investeringar som gjorts för att förbättra miljöprestandan samt uppgifter om stöd till lokala miljögrupper och åtgärder som vidtagits för att främja dialogen mellan intressentgrupper. Organisationerna kan också ge en utredning om de säkerhetsplaner som används. 

Miljökontrollant och datum

En försäkran om att kraven i artikel 25.8 i EMAS-förordningen uppfylls samt miljökontrollantens namn och ackrediterings- eller licensnummer samt datum för godkännandet. I stället för försäkran får den av miljökontrollanten undertecknade deklarationen enligt bilaga VII användas.

Målet är att informera om att uppgifterna i miljöredovisningen har godkänts av en oberoende utomstående part samt att lämna uppgifter om kontrollanten och tidpunkten för kontrollen av miljöredovisningen.

Indikatorer som ska rapporteras

I EMAS-förordningen fastställs de kärnindikatorer som organisationen ska rapportera i tillämpliga delar. Indikatorerna beskriver följande miljöfrågor:

 • energianvändning
 • materialanvändning
 • vattenförbrukning
 • avfallsproduktion
 • markanvändning med tanke på den biologiska mångfalden
 • utsläpp i luften

För kärnindikatorerna anges den sammanlagda årliga tillförseln eller påverkan inom området i fråga, referensvärdet för organisationens årliga verksamhet (t.ex. total produktion eller antal anställda) samt förhållandet mellan dessa.

Utöver de ovan fastställda kärnindikatorerna ska organisationen rapportera om sådana betydande miljöaspekter och miljöpåverkan i anslutning till kärnverksamheten som inte täcks av kärnindikatorerna. 

Närmare anvisningar om indikatorerna finns i bilaga IV till EMAS-förordningen.

Konsoliderad EMAS-förordning (EG) nr 1221/2009 (EUR-Lex)

Sektorspecifika referensdokument

Europeiska kommissionen utarbetar sektorspecifika referensdokument (Sectoral Reference Document, SRD) som presenterar bästa praxis i miljöfrågor och sektorspecifika indikatorer för miljöprestandan. Referensdokument har tills vidare upprättats för följande sektorer:

 • detaljhandeln
 • turismen
 • livsmedels- och dryckesindustrin 
 • biltillverkningen
 • tillverkningen av elektriska och elektroniska produkter
 • den offentliga förvaltningen
 • jordbruket 
 • avfallshanteringen
 • tillverkningen av metallprodukter
 • telekommunikations- samt informations- och kommunikationstekniktjänster

På kommissionens EMAS-sidor kan man bekanta sig med redan färdigställda referensdokument (på engelska, EMAS Helpdesk) 

Publicering av miljöredovisningen

Syftet med EMAS-redovisningen är att ge aktuell information om organisationens miljöfrågor, så informationen publiceras årligen. Den första miljöredovisningen publiceras i samband med registreringen.  Följande redovisningar publiceras så att intervallet till föregående är högst tre år. Under de mellanliggande åren publicerar organisationen bland annat ändringar i miljöindikatorerna.

En miljökontrollant som konstaterats vara kompetent, dvs. ackrediterad, godkänner uppgifterna i både miljöredovisningen och de uppdateringar av redovisningen som publiceras under de mellanliggande åren.  Organisationen kan foga EMAS-logotypen till sin godkända redovisning.

Redovisningen kan publiceras antingen i tryckt eller elektronisk form, till exempel som en separat fil eller som en webbplats. För att säkerställa tillgången till information ska organisationen dock alltid kunna leverera ett exemplar av redovisningen även till dem som inte har möjlighet att skaffa den i elektronisk form. Organisationen kan om den så önskar publicera redovisningen på flera olika språk. Minimikravet är att redovisningen publiceras på minst ett av de officiella språken i det land där organisationen är belägen.

Små organisationer kan under vissa förutsättningar låta godkänna den nya miljöredovisningen vart fjärde år och den årliga uppdateringen av redovisningen vartannat år. En förutsättning är att organisationens miljökonsekvenser är ringa, att miljön inte utsätts för betydande risker och att det inte finns några betydande funktionella ändringar i planerna.  Undantag från tidtabellen för godkännande av redovisningen söks hos Finlands miljöcentral.

EMAS-logotyp

Organisationer som ansluter sig till Europeiska unionens frivilliga miljösystem, EMAS-systemet, får i samband med registreringen tillgång till EMAS-logotypen. Logotypen är avsedd som stöd för organisationernas miljökommunikation. En opartisk miljökontrollant kontrollerar att EMAS-systemet fungerar och att den miljöinformation som presenteras i anslutning till EMAS-logotypen är tillförlitlig.

Bild
EMAS-logo, verifierat miljöledningssystem.

Logotypen hänvisar till organisationens miljöarbete

EMAS-logotypen är organisationens miljömärke. Den signalerar om det kontinuerliga arbetet för att förbättra miljöprestandan och om tillförlitligheten hos den information som ges om miljöprestandan.

När en EMAS-organisation använder logon anges att miljöfrågorna är viktiga för organisationen och att arbetet för att förbättra dem är målinriktat och kontrollerat av en opartisk expert. Användningen av logon ökar också kännedomen om EMAS-systemet.

Logotypen kan läggas till organisationens miljöredovisning, broschyrer, brevpapper, namnbrickor eller webbsidor.

Anvisningar för användningen av logotypen

EMAS-organisationerna får tillgång till en EMAS-logotyp med organisationens registreringsnummer. EMAS-logotypen kan användas på alla EU-språk.

EMAS-logotypen utan preciserande text och registreringsnummer kan användas av bland annat behöriga organ, nationella myndigheter och andra intressentgrupper i informationsmaterial som allmänt berättar om EMAS-systemet. Förutsättningen är att det inte uppstår något intryck av att logotypen hänvisar till funktioner i en organisation som inte hör till EMAS-registret.

Nedan behandlas principerna för användningen av logotypen och praktiska exempel.

Principer för användningen av logotypen
 • EMAS-logotypen är alltid försedd med organisationens registreringsnummer.
 • Om endast en del av organisationens anläggningar har registrerats ska det framgå vilka anläggningar som omfattas av registreringen.
 • EMAS-logotypen kan också fogas till en del av uppgifterna i den godkända miljöredovisningen. Då anges den senaste redovisningen som uppgifterna härstammar från. Miljökontrollanten ska kontrollera de uppgifter som används separat.
 • EMAS-logotypen får inte användas på produkter eller förpackningar.
 • EMAS-logotypen kan inte användas tillsammans med jämförande påståenden om andra verksamheter och tjänster.
 • Användningen av EMAS-logotypen får inte heller leda till sammanblandning med produktrelaterade miljömärken.
Exempel på användning av logotypen
 • Logotyp i organisationens fastställda miljöredovisning
 • Logotyp på pärmen till en broschyr avsedd för kunder och underleverantörer, om materialet i broschyren grundar sig på material från den fastställda miljöredovisningen.
 • Logotyp (organisationen i sin helhet är registrerad) på pärmen till en broschyr (som inte innehåller miljöinformation).
 • Logotyp som bakgrundsbild vid presentation av godkänd miljöinformation samlad i organisationens rapport.
 • Logotyp på en registrerad organisations mässavdelning.
 • Logotyp målad på en lagringstank på en registrerad anläggning.
 • Logotyp som placeras bredvid namnet på en registrerad utövare av kollektivtrafik som använder den i bussen.
 • Logotyp på en skylt vid ingången till ett registrerat varuhus.
 • På en organisations anställdas arbetskläder bredvid organisationens namn på en EMAS-registrerad anläggning.
Färger som används i EMAS-logotypen

EMAS-logotypen kan användas i tre färger, svart på vit bakgrund eller 
vit på svart bakgrund.

Tryckfärger för EMAS-logotypen i tre färger i Pantone-systemet: No. 355 grön, No. 109 gul, No. 286 blå.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)