Hoppa till huvudinnehåll

Utsläppsrapportering till konventionen om långväga gränsöverskridande av luftföroreningar

Finland rapporterar sina utsläpp av luftföroreningar årligen.

Finland rapporterar sina utsläpp av luftföroreningar årligen bl.a. till

Enligt rapporteringsanvisningarna i konventionen (EB.AIR/GE.1/2002/7) ges uppgifter om utsläpp av följande luftföroreningar: svavel, kväveoxider, ammoniak, flyktiga organiska föreningar, kolmonoxid, partiklar, tungmetaller (kadmium, bly, kvicksilver samt tilläggsuppgifter om: arsen, krom, koppar, nickel, selen, zink) och långsamt nedbrytbara föreningar (aldrin, klordan, klordekon, DDT, dieldrin, endrin, heptaklor, hexaklorbensen (HCB), mirex, toxafen, hexaklorcyklohexan (HCH), hexabrombigenyl, polyklorerade bifenyler (PCB), dioxiner/furaner, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och tilläggsuppgifter om: kortkedjade klorerade paraffiner, pentaklorfenol).

  • Uppgifter om utsläppens tidsserier utarbetas enligt NFR-klassificeringen (Nomenclature for reporting) och skickas in varje år senast den15.2.
  • Inventeringsrapporten, i vilken beskrivs bl.a. utsläppsutvecklingen och beräkningsmetoderna, skickas in varje år senast den 15.3.
  • Den regionala utsläppsfördelningen beräknas i den . EMEP-gridden (0.1 x 0.1 grader) och skickas in varje år senast den 1.5.
     
  • rapporteringsanvisningarna i konventionen Reporting guidelines of the Convention (EMEP)

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)