Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar

Övervakning och granskningar
Innehållssidå | Publicerad: 17-11-2016

Övervakningen av reparationer i ett enskilt badrum skiljer sig från övervakningen av linjesaneringen i ett helt bolag. Åtminstone i det senare fallet finns det skäl att anlita en utomstående sakkunni...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Våtrumsreparationer > Övervakning och granskningar
Anpassningsreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Utöver tätningsarbetet kan fönstrets skick förutsätta mer grundliga anpassningsreparationer, vilka bör utföras innan det egentliga tätningsarbetet inleds. Det är bra om det finns ett 3-4 mm brett gla...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Anpassningsreparationer
Anpassningsreparationer
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

Utöver tätningsarbetet kan fönstrets skick förutsätta mer grundliga anpassningsreparationer, vilka bör utföras innan det egentliga tätningsarbetet inleds. Det är bra om det finns ett 3-4 mm brett gla...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Anpassningsreparationer
Ansvar och uppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Ett reparationsprojekt är ett projektarbete med ett tydligt mål samt en tydlig tidtabell och budget. För att målen ska uppnås är det viktigt att de som deltar i projektet har tydligt definierade uppg...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Beredning av projekt > Ansvar och uppgifter
Ansvarsfördelning
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Fjärde kapitlet i lagen om bostadsaktiebolag innehåller bestämmelser om fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsaktiebolaget och dess aktieägare. Ansvarsfördelningen har tolkats i detalj i d...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Beslutsfattandet > Ansvarsfördelning
Reparation av balkonger
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Balkongkonstruktionerna i finländska höghus består i regel av betong. Även balkongkonstruktioner med trä- och metallkonstruktion förekommer, men deras andel i det gamla byggnadsbeståndet är liten. Ba...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Reparation av balkonger
Bedömning och undersökning av byggnadens skick
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Bedömningar och undersökningar av byggnadens skick är verktyg som kan användas av bostadsaktiebolagets styrelse. Med hjälp av dessa får man information om byggnadens verkliga skick, reparationsbehove...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Verktyg för fastighetshantering > Bedömning och undersökning av byggnadens skick
Beslutsfattandet
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Bostadsaktiebolagets bolagsstämma är ett viktigt tillfälle för aktieägaren, eftersom det under bolagsstämman bestäms hur aktieägarnas gemensamma egendom ska skötas och hur boendeförhållandena ska utv...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Beslutsfattandet
Bolagsstämman
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Aktieägarna utövar sin beslutanderätt under bolagsstämman, som är bostadsaktiebolagets högsta beslutsfattande organ. Besluten som fattas under bolagsstämman är i regel majoritetsbeslut. Det förslag s...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Beslutsfattandet > Bolagsstämman
Byggnadens bruks- och underhållsanvisning
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Enligt 66 § i markanvändnings- och byggförordningen ska en anvisning för bruk och underhåll av byggnaden, om inte något annat föranleds av särskilda skäl, utarbetas för en byggnad som används för per...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Verktyg för fastighetshantering > Byggnadens bruks- och underhållsanvisning
Reparation av fönster
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Att ta hand om fönsterkonstruktionerna innebär att följa fönstrens skick och reparera fel. Det blir svårt att öppna fönstren om underhållet försummas. Det uppstår skador i ytbeläggningen, luft- och v...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster
Disponentens uppgifter
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Disponenten har ofta likställts med en verkställande direktör, men denna jämförelse är inte längre lämplig med tanke på disponentens arbete. Disponentverksamheten omfattar numera organisationskunnand...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Disponentverksamhet och underhåll > Disponentens uppgifter
Disponentverksamhet och underhåll
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Disponenten var förr i tiden en stor patron och enväldig härskare när det gällde att styra över fastighetens funktioner. Bolagets beslutsfattande och penningströmmar gick via disponenten. Idag i...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Disponentverksamhet och underhåll
Fasadreparationen
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Ett fasadreparationsprojekt kan indelas i tre faser: förhandsutredning, beredning och genomförande. Under förhandsutredningen görs nödvändiga undersökningar, till exempel undersökningar av betongkons...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Fasadreparationen
Energieffektivitet
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

  När värmeisoleringen förbättras vid fasadreparationer, innebär det ofta åtgärder i samband med täckande reparation av en gammal fasadyta. Den typiska tjockleken på tilläggsisolerin...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Energieffektivitet
Ett fönster som tilluftsventil
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

I vissa fall kan ett fönster fungera som intag för tilluft i bostaden. Av hälsoskäl och konstruktionsmässiga skäl bör ventilationens funktion i sådana fall säkerställas och rummen får inte vara helt ...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Reparation av fönster > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Ett fönster som tilluftsventil
Ett fönster som tilluftsventil
Innehållssidå | Publicerad: 18-11-2016

I vissa fall kan ett fönster fungera som intag för tilluft i bostaden. Av hälsoskäl och konstruktionsmässiga skäl bör ventilationens funktion i sådana fall säkerställas och rummen får inte vara helt ...

Byggande > Reparationsinformation > Småhus > Reparationsprojekt > Fönsterreparationer > Tätningsanvisning för fönster och dörrar > Ett fönster som tilluftsventil
Fastighetens värde
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Fastighetens läge har varit det mest centrala värdet för en finländsk bostadsfastighet. Lägets fördelaktighet påverkas bl.a. av områdets avstånd till centrum, närheten till havet och trafikförbindels...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Planmässig fastighetshantering > Fastighetshanteringens betydelse > Fastighetens värde
Fasader och balkonger
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Många faktorer påverkar reparationsbehovet för fasader. Regn, vind, frost och solljus är påfrestande för byggnaden, som skyddas av fasadytan.   Om ytans skyddande effekt går för...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger
Alternativ av reparation
Innehållssidå | Publicerad: 16-11-2016

Skador orsakade av köld och järnbeslag är ofta oestetiska och kan ge upphov till reparationsbehov på betongfasader. Om skadorna inte repareras kan de med tiden även förorsaka konstruktionsmässiga ris...

Byggande > Reparationsinformation > Bostadsaktiebolag > Reparationsprojekt > Fasader och balkonger > Alternativ av reparation

Gå till sida 1 Gå till föregående sida med träffar
4
5
6
7
8
9
10
Gå till nästa sida med träffar Gå till sista sida med träffar