Första Föregående
4
5
6
7
8
9
10
Nästa Sista

Spillolja
Innehållssidå | Publicerad: 21.8.2013

I Finland uppkommer årligen cirka 40 000 ton förbrukad smörjolja och annat oljeavfall. Oljeavfall klassificeras som farligt avfall. Avfall som består av smörjoljor av olika art måste samlas in separa...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den? > Spillolja
Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas
Nyhet | Publicerad: 27.3.2019

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska upprätta en skyddsstrategi och ett åtgärdsprogram för den starkt hotade flodpärlmusslan, i folkmun mussla. Arbetet ska bli klart före slutet av åre......

Natur > Strategi för skydd av den starkt hotade flodpärlmusslan upprättas
Spetsprojekt gjorde det finländska livsmedelssystemet mer hållbart
Pressmeddelande | Publicerad: 25.3.2019

Miljöministeriet ocj jord- och skogsbruksministeriet informerar: Vilka effekter hade regeringens spetsprojekt på vattenskyddet och den cirkulära ekonomin? Klimatförändringen, vattenskyd......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Hav > Spetsprojekt gjorde det finländska livsmedelssystemet mer hållbart
Konsumtion och produktion > Spetsprojekt gjorde det finländska livsmedelssystemet mer hållbart
Vatten > Spetsprojekt gjorde det finländska livsmedelssystemet mer hållbart
Finlands landrapport om den biologiska mångfalden: Det har gjorts ett målmedvetet arbete, men utarmningen av mångfalden har inte kunnat stoppas
Pressmeddelande | Publicerad: 22.3.2019

Finlands biodiversitetsarbetsgrupp på bred har godkänt Finlands sjätte landrapport om den biologiska mångfalden. Enligt rapporten har man i Finland målmedvetet och samordnat arbetat för att stoppa uta......

Natur > Finlands landrapport om den biologiska mångfalden: Det har gjorts ett målmedvetet arbete, men utarmningen av mångfalden har inte kunnat stoppas
Kraven på ljudisolering på bullerområden preciseras genom en förordningsändring
Pressmeddelande | Publicerad: 22.3.2019

Miljöministeriet har i dag utfärdat en ändring av en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Ändringen av förordningen om ljudmiljöer preciserar ljudisoleringskrave......

Byggande > Kraven på ljudisolering på bullerområden preciseras genom en förordningsändring
Lagstiftning
Innehållssidå | Publicerad: 17.9.2019

Bestämmelser om producentansvar finns i avfallslagen samt förordningar om olika typer av avfall som kompletterar avfallslagen. Avgifter för producentansvar stadgas i lagen om grunderna för avgifte...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Lagstiftning
Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Publicerad: 4.1.2019

Beskrivning av projektet Projektets mål är att bygga en cirka 100 kilometer lång järnvägstunnel under vatten mellan Finland och Estland. I förfarandet av miljökonsekvensbedömningarna på den fins...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > Miljökonsekvensbedömning > MKB-projekt > Finest Bay Area Development Ab:s järnvägtunneln mellan Finland och Estland
Skrotfordon
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2019

Producentansvaret gäller bilar, paketbilar och andra liknande fordon. Producenter är fordonstillverkare, professionella importörer och de som för in fordonen i landet i den inhemska användarens namn....

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Producentansvar > Skrotfordon
Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den?
Innehållssidå | Publicerad: 26.8.2013

Avfallshanteringen ska enligt avfallslagen i första hand ordnas av avfallsinnehavaren, t.ex. en privatperson, en fastighetsinnehavare eller ett företag. Med undantag från denna huvudregel är även kom...

Konsumtion och produktion > Avfall och avfallshantering > Avfallshantering – vem ansvarar för och ordnar den?
Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna
Pressmeddelande | Publicerad: 18.3.2019

Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa k......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna
Klimat och luft > Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna
Rödlistade arter i Finland 2019
Innehållssidå | Publicerad: 18.3.2019

I Finland genomförs uppföljningen av hotade arter vart tionde år. Den femte uppföljningen blev färdig i 2019.   Publikation Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 201...

Natur > Arter > Hotade arter > Rödlistade arter i Finland 2019
Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende
Pressmeddelande | Publicerad: 14.3.2019

Miljöministeriet har publicerat en utredning om renovering av ARA-bostäder så att de tillgänglighetsanpassas och lämpar sig för äldres boende. I utredningen granskas renoveringen av bostäder i synnerh......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Boende > > Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende
Boende > Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende
Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Pressmeddelande | Publicerad: 8.3.2019

En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i ......

Samma innehåll finns på flera ställen:
Kartor och statistik > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Natur > Arter > Hotade arter > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Natur > Ny bedömning - var nionde art i Finland är hotad
Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2019

Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet ingick ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Avtalet kommer att fogas till det samhälleliga åtagande......

Konsumtion och produktion > Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall
Det nationella luftsvårdsprogrammet fram till 2030 ska bidra till bättre luftkvalitet och färre hälsoolägenheter
Pressmeddelande | Publicerad: 7.3.2019

Statsrådet godkände på torsdagen ett nationellt luftvårdsprogram som sträcker sig till 2030. Målet med luftvårdsprogrammet är att minska de olägenheter för hälsan som luftföroreningar orsakar och att ......

Klimat och luft > Det nationella luftsvårdsprogrammet fram till 2030 ska bidra till bättre luftkvalitet och färre hälsoolägenheter
Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning
Pressmeddelande | Publicerad: 4.3.2019

Finland borde i högre grad än nu ta i bruk avfallsavgifter som grundar sig på vägning av avfallet och uppmuntrar till sortering. På så sätt skulle man kunna öka återvinningen av hushållsavfall och min......

Konsumtion och produktion > Viktbaserade avfallsavgifter för hushållsavfall skulle ge effektivare återvinning
Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl
Pressmeddelande | Publicerad: 27.2.2019

De områden som har skyddats genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, kännetecknas av högklassiga naturvärden och utgör ett bra komplement till landets nätverk av natursk......

Natur > Halvtidsutvärderingen av METSO-handlingsplanen visar att det frivilliga skyddet har lyckats väl
Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018
Pressmeddelande | Publicerad: 25.2.2019

Den långsiktiga restaureringen av Stickelbackabäcken i Malm i Helsingfors har utsetts till vinnare av tävlingen om den bästa insatsen för naturen 2017–2018. Restaureringen har utförts med frivilligins......

Natur > Restaureringen av Stickelbackabäcken den bästa insatsen för naturen 2017–2018
TYVI-tjänsten
Innehållssidå | Publicerad: 16.9.2013

Lämna uppgifter till myndigheterna på elektronisk väg TYVI-tjänsten främjar informationsflödet mellan företag och myndigheter. Systemet tillhandahåller ett enhetligt sätt att på elektronisk väg ...

Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning > TYVI-tjänsten
Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet
Nyhet | Publicerad: 20.2.2019

Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effekt......

Hav > Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet

Första Föregående
4
5
6
7
8
9
10
Nästa Sista