Samarbetsgrupp

Enligt vattenförvaltningslagen har NTM-centralerna inom sina respektive områden inrättat minst en samarbetsgrupp, till vilken det ska utses tillräcklig representation från centrala aktörer inom vattenvård och vattenanvändning.

Nylands samarbetsgrupp för vattenvård består av centrala regionala aktörer inom vattenvård och vattenanvändning i Nyland. Medlemmarna i gruppen representerar olika intressenter, till exempel kommunerna, Nylands förbund, aktörer inom industrin, jord- och skogsbruket och vattenförsörjning och avlopp samt miljöorganisationer. Nuvarande samarbetsgruppen började sin verksamhet 1.1.2021.

Samarbetsgruppens uppgifter

  • Delta i beredningen av vattenförvaltningsplanen för vattenförvaltningsområdet Kymmene älv - Finska viken för Nylands del.
  • Lämna förslag till Nylands NTM-central om mål för vattenvården och om behövliga åtgärder för att uppnå dem.
  • Följa, utvärdera och förutse vattnens användning, skydd och status samt deras utveckling i området.
  • Medlemmarna i samarbetsgruppen utgör länk och informationskanal mellan den intressent som de representerar och samarbetsgruppen.

Det väsentliga är att nå samförstånd om vattenvårdsproblemen och de behövliga lösningarna på dem.

Samarbetsgruppens medlemmar (pdf)

 

Publicerad 03-12-2013 kl. 13.14, uppdaterad 14-11-2022 kl. 14.29