Åtgärdsprogram - Egentliga Finland och Satakunta

Förslag till åtgärdsprogram för vattenvården i Egentliga Finland och Satakunta 2022-2027

Samrådet om förslagen till vattenförvaltningsplaner, åtgärdsplanen för havvården och planerna för hantering av översvämningsrisker har avslutats 14.5.2021. Syftet med vattenvården är att förbättra och upprätthålla status i våra vatten. Egentliga Finland och Satakunta områden hör i huvudsak till Kumo älv-Skärgårdshavet- Bottenhavets vattenförvaltningsområde och mindre delar (Somero och  Salo) finns också på Kymmene älv-Finska vikens vattenförvaltningsområde.

Förvaltningsplanen är ett sammandrag av de regionala åtgärdsprogrammen, i vilka behandlas status, mål för och åtgärder i våra vatten regionalt. Nedan utkastet till åtgärdsplan för Egentliga Finland och Satakunta. 

Noggrannare information om vattenstatus, mål och åtgärder i våra vatten finns i

Befintliga operativa programmen för yt- och grundvattnen i Sydvästra Finland 2016-2021

Syftet med åtgärdsprogrammen är att yt- och grundvattnen ska nå god status. Programmen innehåller information om vattendragens status och belastning. I programmen bedöms dessutom åtgärderna som syftar till att uppnå och bevara god status i vattnen. I programmen föreslås också tilläggstid för de vattendrag som inte kan nå god status med nuvarande metoder fram till år 2021.

Åtgärdsprogrammen har beretts i samarbete med regionens samarbetsgrupp för vattenvården. På Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland område har 5 åtgärdsprogram utarbetats:

Åtgärdsprogrammen och genomföring av åtgärderna 2010-2015

Åtgärdsprogrammen nedan var i kraft under den föregående vattenvårdsperioden:

Mer information:

Ytvatten:
överinspektör Sanna Kipinä-Salokannel, tfn. 0295 022 879, fornamn.efternamn@ely-centralen.fi

Grundvatten:
överinspektör Maria Mäkinen, tfn. 0295 022 913, fornamn.k.efternamn@ely-centralen.fi

Publicerad 03-12-2015 kl. 14.00, uppdaterad 29-11-2021 kl. 10.39