Gå till innehållet

Vattenvårdsplanering och samarbete - Egentliga Finland och Satakunta

 

Påverka vattnen!

Vattenförvaltningsplanerna som täcker hela Finland, och som sträcker sig till år 2021, godkändes i statsrådet i slutet av år 2015. Nu uppdateras av förvaltningsplanerna inför planeringsperioden 2021 - 2027. Samråd om arbetsprogrammet för planeringen och de väsentliga frågorna och miljörapporten i anslutning till vattenförvaltningsplanen ordnades 8.1.2018 - 9.7.2018. 

Egentliga Finland och Satakunta områden hör i huvudsak till Kumo älv-Skärgårdshavet-Bottenhavets vattenförvaltningsområde, men mindre delar (Somero och Salo) finns också på Kymmene älv-Finska vikens vattenförvaltningsområde. Bakgrundsinformation om vattenvården hittar du på:

Syftet är god status i vatten

Syftet med vattenvården är att uppnå minst god status i åarna, älvarna, sjöarna och kustvattnen samt grundvattnen och samtidigt förhindra att status i vatten av god kvalitet försämras.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finland hör i huvudsak till Kumo älvs - Skärgårdshavets - Bottenhavets vattenförvaltningsområde. Bland kommunerna inom vårt verksamhetsområde hör Salo och Somero även till Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde. I egenskap av ansvarig myndighet har NTM-centralen i Egentliga Finland hand om uppgifter i enlighet med lagen om vattenvårdsplanering. Uppgifterna omfattar bl.a. utredning av yt- och grundvattnens särdrag och bedömning av konsekvenserna av människans verksamhet, utarbetning av program för uppföljning av vattenstatus, uppföljning av vattenstatus, ekologisk klassificering och vattenvårdsplanering och samarbete.

Vattenvårdsplaneringen genomförs i växelverkan med vattenanvändarna och medborgarna. Bland de viktigaste vattenanvändarna och övriga aktörer har man sammanställt en samarbetsgrupp som deltar i vattenvårdsplaneringen. Övriga statliga och kommunala myndigheter som är verksamma i området deltar i att ordna vattenvården enligt lagen om vattenvårdsplanering.
 

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanerna görs skilt för varje förvaltningsområde. Egentliga Finland och Satakunta hör till Kumo älvs-Skärgårdshavets-Bottenhavets och Kymmene älvs - Finska vikens vattenförvaltningsområde. Planeringen av vattenvården framskrider i sexårsperioder. Planeringen görs i brett samarbete och olika instanser hörs i olika skeden av planeringen. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna 3.12.2015.

Utöver förvaltningsplanen har separata åtgärdsprogram utarbetats för yt- och grundvattnen i Egentliga Finland och Satakunta. Åtgärdsprogrammen är i kraft till år 2021.

Uppdateringen av förvaltningsplanerna inleddes med att höra medborgarna, myndigheterna, organisationerna och företagen om arbetsprogrammet, tidtabellen och de centrala frågorna för vattenvården i år 2018. Samrådshandlingarna och sammandrag av samrådsresponsen finns på vattenförvaltningsområdenas webbsidor.


Mer information:

Överinspektör Sanna Kipinä-Salokannel, tfn. 0295 022 879, fornamn.efternamn@ely-centralen.fi
Överinspektör Pekka Paavilainen, tfn. 0295 022 921, fornamn.efternamn@ely-centralen.fi
Överinspektör Maria Mäkinen, tfn. 0295 022 913, fornamn.k.efternamn@ely-centralen.fi

Publicerad 3.12.2015 kl. 14.00, uppdaterad 30.10.2020 kl. 13.51