Finansiering av grundtorrläggningsprojekt

Det är möjligt att ansöka om statligt bidrag för genomföring av grundtorrläggningsprojekt.

Syftet med bidraget för grundtorrläggningsprojekt är att förbättra lantbrukets verksamhetsförutsättningar och sänka produktionskostnaderna. Avsikten är dessutom att skapa goda förutsättningar för lokal dränering, i synnerhet för täckdikning. Fungerande dränering av åkerskiften är en grundförutsättning för effektiv växtodling samtidigt som den bidrar till att minska miljöbelastningen. Ett av målen med bidraget är att också minska olägenheterna som basdräneringen eventuellt orsakar för miljön, i synnerhet för vattendragen och fiskbestånden, samt att förbättra områdets miljö- och landskapsvärden. Även skördeskadorna på grund av perioder med rikliga regn blir mindre.

Finansieringsansökan

Bidragssökanden är en dikningssammanslutning eller så gör alternativt nyttotagarna av projektet på gemensam överenskommelse ansökan som delägararbete. Bidragsansökan skickas till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i den egna regionen. Grundtorrläggningsprojektet kan utföras som avtalsdikning eller av en dikningssammanslutning. Dräneringsplanerna bifogas till finansieringsansökan. Planerna godkänns vanligen i en dikningsförrättning, men vid avtalsdikning godkänns planerna i samband med finansieringsbehandlingen. Planerna bör uppfylla kraven i vattenlagen.

Förutsättningarna för att bidrag ska beviljas bedöms när finansieringsansökan behandlas. I projektet som beviljas bidrag bör huvudsakligen odlingsmarken och flera gårdar än en dra nytta av projektet. Kostnaderna för projektet bör vara skäliga i förhållande till nyttan som uppnås med projektet.

Blankett för finansieringsansökan och nödvändiga bilagor

  1. Projektplan inklusive kostnadsberäkning och kostnadsfördelning,
  2. beslut från dikningsförrättningen eller nödvändiga myndighetstillstånd (tillstånd enligt vattenlagen beviljat av regionförvaltningsverket),
  3. bolagsavtal för dikningssammanslutningen som grundats för projektet, inbördes avtal för delägararbetet samt anmälan om sysslomän,
  4. finansieringsplan för projektet,
  5. övriga uppgifter som NTM-centralen anser vara nödvändiga.

Grunder för fastställande av bidrag

Hög kvalitet på planerna, iakttagande av miljökonsekvenserna i planeringslösningarna och övervakning under pågående arbete är viktigt i projektet. I planeringen bör man försöka ta hänsyn till naturenliga metoder. På basis av projektspecifik bedömning kan fullt bidragsbelopp beviljas för prövningsbaserade miljöskydds- och miljövårdsåtgärder.

Författningarna om grundtorrläggning skapar ramarna för bidragets maximala belopp och för fastställande av den prövningsbaserade och stödbeslutsspecifika bidragsnivån.

Genomföring av arbetet

Genomföring av grundtorrläggningsprojektet kan inledas när NTM-centralen har fattat finansieringsbeslutet och sammanslutningen har gett sin förbindelse till finansieringsbeslutet och beslutat om att genomföra arbetet. Om sökanden är en dikningssammanslutning, måste ett protokollsutdrag från sammanslutningens möte bifogas, i vilket framgår beslutet om förbindelse. Byggarbetet måste genomföras inom den tid som fastställts i finansieringsbeslutet. Tiden för att genomföra arbetet är högst tre år. Bidraget betalas ut allteftersom arbetet framskrider. Den sista ratens storlek fastställs i finansieringsbeslutet och den slutliga utbetalningen görs när arbetet har utförts på ett godtagbart sätt.

Publicerad 01-07-2014 kl. 11.04, uppdaterad 05-01-2021 kl. 14.52
Ämne: