Dammar och dammsäkerhet

I vattendragsdammar uppdäms vatten som översvämningsskydd, för vattenkraftsproduktion, vattenanskaffning, fiskeodling och rekreation. Översvämningsvallar anläggs för att förhindra att översvämningar sprider sig till odlade områden eller till bosättning. Sjöarnas vattenstånd och avrinning styrs med hjälp av regleringsdammar. Grunddammar i åar, floder, älvar eller sjöutlopp byggs främst för att trygga vattenlandskapet också under torra perioder. I avfallsdammar uppdäms flytande eller fasta ämnen av industriellt ursprung som är skadliga för människans hälsa eller för miljön. Gruvdammar sammanhör med gruv- eller anrikningsverksamhet och är jämförbara med avfallsdammar.

Vad innebär dammsäkerhet?

Avsikten med dammsäkerhetsverksamheten är att förebygga olyckor som beror på dammar, dvs. att förhindra att de rasar. I enlighet med dammsäkerhetslagstiftningen- och bestämmelserna är det dammarnas ägare som ansvarar för dammarnas säkerhet.

Det är räddningsväsendet och den regionala miljöcentralen som utgör tillsynsmyndighet i dammsäkerhetsärenden. Finlands miljöcentrals uppgift är att utveckla dammsäkerheten och ge expertutlåtanden.

Närmare 500 dammar omfattas av dammsäkerhetslagen. Räddningsplaner har gjorts upp för de dammar som i fall av en olycka kan förorsaka fara för människors liv eller hälsa, eller avsevärd fara för miljö eller egendom.

P7160029.jpg

Publicerad 03-07-2013 kl. 13.04, uppdaterad 11-07-2013 kl. 9.47