Riksomfattande algöversikt 4.6.2020: I havsområden förekommer ställvis blågrönalger, knappt några observationer i insjöarna

Pressmeddelande 04-06-2020 kl. 16.43
© Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Finlands miljöcentral SYKE har den här veckan inlett sin information om blågrönalger sommaren 2020. Blågrönalger har ställvis observerats i Finlands havsområden. I insjöarna har blågrönalger tills vidare endast observerats på två ställen. Gulaktigt tallpollen som är förvillande likt blågrönalger kan förekomma i strandvattnet. Du kan delta i uppföljningen av blågrönalgsläget under sommaren med hjälp av appen Havaintolähetti som fungerar i smarttelefoner eller genom att inrätta en egen observationsplats i tjänsten Insjö-havswiki. SYKE informerar om algläget varje vecka fram till början av september. SYKE har idag också publicerat en bedömning av riskerna i anslutning till blågrönalgsblomningen i Finlands havsområden under den kommande sommaren.

Blågrönalger har ställvis observerats i Finlands havsområden

I Finlands havsområden råder ett för försommaren sedvanligt läge, vilket betyder att rikliga och vidsträckta blomningar av blågrönalger inte har observerats. Blågrönalger har ställvis observerats på Finlands södra och sydvästra kust samt i den öppna Finska viken.

”Också tallpollen, som är förvillande likt blågrönalger, kan observeras ställvis. Om det finns pollen i vattnet, finns det oftast också på torra land, till exempel på bryggor och trädgårdsmöbler”, säger forskare Heidi Hällfors från Finlands miljöcentral.

Vissa arter av blågrönalger kan bilda blomningar också i kallt vatten och till och med på vintern, men den egentliga säsongen för blågrönalger börjar vanligtvis först i juli då havsvattnets yttemperatur överskrider cirka 16–17 grader. Havsvattnets temperatur varierar nu mellan 5 och 14 grader i havsområdena kring Finland. För att utvecklas förutsätter den egentliga ytblomningen av blågrönalger vanligtvis åtminstone några veckors gynnsamma temperatur-, vind- och ljusförhållanden.

Knappt några blågrönalger i insjöarna

Blågrönalger har i stort sett inte observerats i insjöar, vilket är typiskt för försommaren. Små mängder blågrönalger har endast observerats på två av den riksomfattande alguppföljningens observationsplatser. Rikliga eller ytterst rikliga ytblomningar av blågrönalger har inte observerats i insjöarna. På försommaren kan barrträdspollen bilda gulaktiga flytande bälten på stränderna.

”Blågrönalger förekommer i alla slags sjöar, men ytblomningar av blågrönalger förekommer typiskt i frodiga sjöar som har tillräckligt med näringsämnen för algtillväxt. Det är många faktorer som påverkar ökningen av blågrönalger och bildningen av blomningar förutom näring och vattentemperaturen, vilket gör att utvecklingen av blågrönalgsituationen på en enskild sjö är svår att förutspå", säger forskare Kristiina Vuorio från Finlands miljöcentral.

Ytblomningar bildas typiskt under varma och vindstilla perioder. Den rikliga förekomsten av blågrönalger i insjöar infaller oftast i juli–augusti, men ständigt varmt väder i början av juni kan tidigarelägga ökningen av blågrönalger. Dessutom kan den milda och regniga vintern ha näringsbelastat sjöarna mer än vanligt, vilket kan främja bildningen av blågrönalgblomningar.

Sjöarnas yttemperaturer är för tillfället typiska för tidpunkten. Ytvattentemperaturen är 14–18 grader i sjöar i landets sydliga och västra delar och 12–14 grader i landets centrala och östra delar och i Kajanaland. I Norra Lappland är sjöarna fortfarande frusna.

SYKE följer med förekomsten av blågrönalger som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd

Den riksomfattande blågrönalgsuppföljningen baserar sig på observationer av algförekomster som stigit till ytvattnet och syftet är att ge en allmän bild av blågrönalgsläget i olika vattendrag. Uppföljningen genomförs som en del av uppföljningen av miljöns tillstånd i samarbete med Närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas miljö- och hälsomyndigheter och Finlands miljöcentral.

I sommar kommer också Finlands Rotary-medlemmar att aktivt medverka i uppföljningen av blågrönalger och detta innebär att observationsplatserna ökar med circa hundra platser på Finlands sydvästra kust och på sydkusten. Genom Rotary-medlemmarnas medverkan kan algbarometern för havsområdena i Insjö-havswikin igen börja användas vid sidan om algbarometern för insjöar. Med hjälp av algbarometern är det möjligt att jämföra algläget under sommaren med algläget under tidigare somrar.

Alguppföljningen omfattar cirka 400 bestående observationsplatser runt om i landet i insjöar och längs med kusten samt i skärgården. Information om blågrönalgsläget i öppna havsområden förmedlas bland annat via satellitbilder, Gränsbevakningsväsendet, forskningsfartyget Aranda och kryssnings- och handelsfartyg (MS Finnmaid och MS Silja Serenade) som utrustas med mätanordningen Algaline.

Finlands miljöcentral informerar om blågrönalgsläget på torsdagar varje vecka från början av juni till slutet av augusti. När det gäller havsområdena gäller informationen främst öppna havsområden. Den veckovisa informationen om algläget i anslutning till den riksomfattande blågrönalgsuppföljningen påbörjades för 22 år sedan, det vill säga 1998.

Hälsoskador kan uppkomma av ett flertal föreningar som blågrönalgerna producerar

Enligt anvisningar av Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) gäller det att alltid utgå ifrån att vatten som innehåller rikligt med blågrönalger kan äventyra hälsan. Blågrönalgerna producerar ett flertal olika föreningar som kan orsaka symtom. En del av blågrönalgerna kan producera lever- eller nervgifter men största delen av symtomen som uppträder hos personer som badar i vattnet kan också bero på andra föreningar.

Framför allt små barn och sällskapsdjur bör hållas borta från vatten som innehåller blågrönalger. Vatten med blågrönalger ska inte användas för att kasta bad, tvätta sig eller vattna. Vid misstanke om förgiftning ska du uppsöka läkare och ta sällskapsdjur till en veterinär. Giftinformationscentralen ger vid behov närmare anvisningar.

Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter följer upp blågrönalgssituationen på badstränder.

Meddela dina algobservationer i Insjö-havswikin

I Insjö-havswikin, som Finlands miljöcentral upprätthåller, har var och en möjlighet att inrätta en observationsplats och på den lagra algobservationer i insjöar och kustområden. Det går också att skicka enstaka observationer när man rör sig på vattnet. Observationerna kan lämnas i appen Havaintolähetti som också fungerar i smarttelefoner. Anmälda observationer syns på den riksomfattande kartan över algläget och stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Även observationer av att blågrönalger inte förekommer är viktiga.

Insjö-havswikin är en webbtjänst som tillhandahålls i samarbete mellan myndigheterna och medborgarna. I tjänsten ingår grundläggande uppgifter om alla insjöar och olika delar av Östersjön som överskrider en hektar. Användarna kan bland annat dela bilder och andra observationer i tjänsten.

Kommunerna och städerna följer upp blågrönalgsläget på badstränderna så det lönar sig att meddela rikliga förekomster av blågrönalger till kommunens hälsoskyddsmyndigheter.

Blågrönalgsobservationer också i tjänsten Itämeri.fi

I sommar lanseras också webbsidan Algobservationer i tjänsten Itämeri.fi. Kartan över blågrönalger som visas på webbsidan Algobservationer sammanför blågrönalgsobservationerna som anmälts i Insjö-havswikin, blågrönalgsobservationerna på Helsingfors stads badstränder och blågrönalgsobservationerna som baserar sig på Finlands miljöcentrals satellittolkningar under de tre senaste dagarna.

Så här känner du igen blågrönalger

En liten mängd blågrönalger ser i vattnet ut som gröna eller gulaktiga partiklar. Smala ränder av alger kan flyta in till stranden. En riklig mängd blågrönalger bildar vid lugnt väder gröna- eller gulaktiga algflottor som anhopas i strandvattnen. Pollen förekommer till skillnad från blågrönalger förutom på vattenytan också på till exempel bryggor eller trädgårdsmöbler.

Om algmassan löser upp sig i korn i vattnet när du rör den med en pinne kan det vara fråga om blågrönalger. Om algerna fastnar vid pinnen är det fråga om något annat än blågrönalger. I ett vattenglas stiger blågrönalgerna till ytan som grönaktiga korn inom ungefär en timme.

Algsituationen (Järvi-meriwiki)

Bedömning av risken för algblomning

Riksomfattande information om algblomning

Mer information

(Telefon 13.00 - 15.00)

Insjöarna

  • Forskare Kristiina Vuorio, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 757, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Havsområdet

Blågrönalgsituationen

  • Tutkija Heidi Hällfors, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 114, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Östersjöns tillstånd

  • Enhetschef Harri Kuosa, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 0295 251 106, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (till 5.6.)
  • Forskningsprofessor Maiju Lehtiniemi, Finlands miljöcentral SYKE, tfn. 040 5034 353, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (från 8.6.)

Kommunikation

  • Kommunikationsexpert Hannele Ahponen, Finlands miljöcentral SYKE, tfn 050 327 5997, fornamn.x.efternamn@ymparisto.fi