Vad skall jag göra före och vid en översvämning?

Ring nödcentralen 112 om du är i verklig livsfara, skadad eller omringad av vatten

 

Före översvämningtaskulamppu_versio2-valmis.jpg

 • Ta på förhand reda på hur översvämningarna tidigare har betett sig i området och hur de har spridit sig. Som hjälpmedel kan du använda översvämningskartor.
 • Följ med översvämningsinformationen och väderprognoserna i medierna.
 • Ta reda på vad som gäller för din hemförsäkring.elintarvikkeet_valmis_crop.jpg
 • Gör dig förtrogen med byggnadens räddningsplan.
 • Skaffa livsmedel, dricksvatten i dunckar eller flaskor, mediciner och förbandslåda, ficklampor, radiomottagare och batterier, gummistövlar och vattentäta säckar. Ladda mobiltelefoner.
 • Planera var du kan bygga en tillfällig vall av sandsäckar och grävmassor för att skydda ditt hus.
 • Skaffa sand, säckar, plast och annat byggmaterial till vallen. Du kan också täcka nedre delen av husets vägg med plast.
 • Skaffa en pump eller se till att du har möjlighet att använda en sådan så att du vid behov kan pumpa bort vatten från insidan av vallen eller från husets källare. Bekanta dig med hur pumpen används.
 • Ta reda på möjligheterna att täppa igen dagvattenavlopp och täckdiken. Så kan du t. ex. undvika att flodvattnet kommer genom rör till din tomt från andra sidan vägen.
 • Om det finns en risk att källaren översvämmas bör du se till att kloakavloppets bakslagsventil är i skick och reservera dessutom plast så att du kan täcka kloakbrunnen samt ha till hands tunga föremål som håller fast plasten.
 • Ta reda på vilka elanordningar som är i risk och möjligheterna att skydda dem (t.ex. oljebrännare)
 • Avlägsna eller lyft upp till tryggt ställe värdefull egendom och skadliga ämnen.
 • Binda fast båtar, utemöbler och annat som kan följa med vattnet.

Vid risk för vattenskador orsakade av snösmältning gäller också följande

 • Öppna i god tid utlopp för ytvattnet på tomten. Se till att t.ex. diken, rännor och rör är öppna.
 • Ta bort snö och is som finns ovanpå gallerbrunnar.
 • Kontrollera att gallerbrunnavloppet fungerar.
 • Ibland kan det vara befogat att avlägsna snö från riskområdet.

Vid översvämningradio_valmis_crop.jpg

 • Lyssna till information, larm och instruktioner (i radio, högtalarbil, allmänna larm osv.) och gör som det sägs.
 • Om översvämningen kommer hotande nära, koppla bort elanordningar som är i riskzonen eller skydda dem. Rör inte elanordningar som har blivit våt.kytkin_valmis_crop.jpg
 • Stänga av alla gasventiler och ventiler för oljeuppvärmning.
 • Täpp till avlopp och täckdiken, bygg en tillfällig skyddsvall runt huset eller täcka nedre delen av husets vägg med plast och håll den inre sidan av vallen torr med en pump.
 • Säkerställ en rutt som du kan använda för att lämna det översvämmade området och reservera vid behov en båt för ändamålet.auto1_versio1_valmis_crop2.jpg
 • Akta dig för strömmande flodvatten - även flack snabbrinnande vatten kan falla människa
 • Akta dig för löst material som flyter i vattnet (trädlågor, bryggor osv.).
 • Kör inte längs en väg som är täckt av vatten. Akta dig för skador i vägen och broar och lock som har lossnat från avloppsbrunnar.virtausvaara_valmis.jpg
 • Flodvatten kan vara förorenad - tvätta dig noga och rengör allt som har varit i kontakt med vattnet.
 • Om du inte själv kan ta dig i säkerhet, ring 112 och berätta var du är och be om hjälp.

Efter översvämning

 • Försäkra att det är tryggt att flytta in igen
 • Försäkra att avloppsbrunnar, dagvattenledningar och allt annat fungerar i ditt område.
 • Koppla inte på strömmen, om översvämningen har blött ner fasta installationer i
  byggnaden. Kontakta en yrkesman inom elbranschen för att kontrollera i vilket skick
  installationerna är
 • Ta kontakt med ditt försäkringsbolag


  tulvaturvallisuusohje_tontti_SV.jpg

Översvämningsskydd för småhus (©Mainos WooDoo)Ytterligare uppgifter

Utvecklingsingenjör Juha Aaltonen, Finlands miljöcentral SYKE, förnamn.efternamn@miljo.fi

Regional information på svenska finns bara från NTM-centralen i Södra Österbotten, välj NTM-central

Hur förbereder jag mig för översvämningar och vad ska jag göra vid översvämning - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

För att minska skador på grund av översvämningar har det redan länge utförts översvämningsskyddsarbeten såsom rensningar och uträtningar av fårorna och byggande av konstgjorda sjöar. Framförallt Perho å, Lappo å, Kyro älv och Närpes å är kraftigt utbyggda vattendrag med många dammar och översvämningsvallar. Längs Kyro älv och Lappo å finns vidsträckta invallade åkerområden, dit flödesvatten släpps ut när översvämningen hotar bebyggelse.

Beredskap för översvämningar och bekämpning av översvämningsskador

Översvämningsskador bland bebyggelse kan bäst undvikas genom att ta hänsyn till översvämningsrisken när bosättning planeras och byggs. Översvämningsskador på det befintliga byggnadsbeståndet kan undvikas med åtgärder som planeras på förhand. Fastighetsägarna bör förbereda sig på lokala översvämningsskydd även på eget initiativ. De regionala räddningsverken och NTM-centralen i Södra Österbotten har i samarbete utarbetat en översvämningsskyddsguide som är avsedd för invånarna i översvämningsområden. I guiden ges anvisningar om hur man bör beakta och gå tillväga före översvämning, under pågående översvämning och efter den.

NTM-centralen i Södra Österbotten förbereder sig varje år på att bekämpa översvämningar tillsammans med övriga myndigheter. NTM-centralen översvämningsorganisation ansvarar i sitt område för uppföljning av översvämningssituationen, förhandsåtgärder och bekämpningsarbete under pågående översvämning. Eventuella räddningsåtgärder hör till räddningsmyndigheterna.

När en översvämning direkt hotar människor eller egendom ska man ringa det allmänna nödnumret 112.

Information och rådgivning i anslutning till översvämningar

Liisa Maria Rautio, översvämningschef, tfn 0295 027 919

 • 1. vik. Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
 • 2. vik. Kim Klemola, tfn 0295 027 829

Skötseln av regleringen:

 • Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
 • 1. vik. Kristiina Kastman, tfn 0295 028 021

 

 

Publicerad 20.8.2013 kl. 14.29, uppdaterad 10.3.2016 kl. 9.25
Publicerad 23.8.2013 kl. 14.44, uppdaterad 21.10.2014 kl. 16.29
Ämne: