Preliminär bedömning av översvämningsrisker – Nyland

Förslag till områden med översvämningsrisk i Nyland

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har i enlighet med lagen om hantering av översvämningsrisker (620/2010) undersökt översvämningsriskerna i Nyland orsakade av höjda vattenstånd i vattendragen och i havet. Enligt lagen ska bedömningen göras under 2018. Den senaste bedömningen gjordes 2011.

Baserat på bedömningen föreslår NTM-centralen att Helsingfors och Esbos strandområde samt Lovisas strandområde kvarstår som områden med betydande översvämningsrisk. Inga nya områden föreslås som områden med betydande översvämningsrisk.

I slutet av 2018 anger jord- och skogsbruksministeriet utifrån NTM-centralernas förslag de områden i Finland som har betydande risk för översvämning och tillsätter översvämningsgrupper för dem baserat på landskapsförbundens förslag. För dessa områden utarbetas före utgången av 2019 kartor över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt före utgången av 2021 planer för hur översvämningsriskerna kan förhindras och minskas.

De bedömningar och förslag som nu finns till påseende gäller översvämningar från vattendrag och från havet. Utöver denna bedömning gör kommunerna i området under 2018 en uppskattning av översvämningsriskerna som orsakas av dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten, i tätorterna.

Utöver förslagen har arbetet med att planera hanteringen av översvämningsrisker och bereda miljörapporten samt det tidiga deltagandet, informationen och hörandet om planen beskrivits i det separata dokumentet ”Beredning av planen för hantering av översvämningsrisker och miljörapporten: deltagande, information och hörande”.

Angivelsen av områden med betydande risk för översvämning och övrig planering för hantering av översvämningsrisker genomförs i enlighet med lagen (620/2010) och förordningen (659/2010) om hantering av översvämningsrisker samt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program (200/2005).

Förslag

Bakgrundsdokument

Preliminära bedömningar av riskerna för översvämningar från vattendrag och från havet (2011):

Placeringen av kommunerna i avrinningsområdena i Nyland (pdf 5 kB)

Planer för hantering av översvämningsrisker

Ytterligare information

Ledande vattenhushållningsexpert Kari Rantakokko
tfn 0295 021 453
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland

Planeringsingenjör Olli Jaakonaho
tfn 0295 021 398
förnamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland

 

Publicerad 06-04-2018 kl. 12.54, uppdaterad 13-09-2018 kl. 13.45