Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Åbo, Reso, Nådendal och Raumo

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområdet för åren 2022-2027

Ett förslag till en plan för hantering av översvämningsrisker för Åbo kustområde 2022–2027 har utarbetats vid NTM-centret i sydvästra Finland under ledning av Åbo översvämningsgruppen. I planen anges åtgärder för att förebygga och minska översvämningsskador. Utbudet av åtgärder sträcker sig från skydd av platser till markanvändning och förväntan till operativ översvämningskontroll. Ansvar för beredskap och skadeförebyggande påverkar också både medborgare och samhällen. Planen inkluderar den så kallade Miljörapport upprättad i enlighet med SOVA Act (200/2005).

Samrådet om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker har avslutats

Intressgerupper och medborgare hade möjlighet att framföra sin åsikt om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker och om miljörapporten som utgör en del av planen under tiden 2.11.2020-14.5.2021. Vi tackar för responsen! Utlåtandena som har lämnats in i remisstjänsten finns att läsa via nättjänsten

NTM-centralen och översvämningsgruppen går nu igenom responsen och ett sammandrag över respsonsen görs upp före slutet av augusti 2021. Förslaget till plan för hantering av översvämningsriskerna ses över på basis av responsen. Responssammandraget skickas till dem som har uppgett sina kontaktuppgifter. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker i december 2021. De färdiga riskhanteringsplanerna publiceras senast 22.12.2021 på denna sida och om detta informeras även regionalt.

Implementering och övervakning av förvaltningsplanen

Utkastet till förvaltningsplan har granskat åtgärdernas inverkan, genomförbarhet och övervakning. Förslag till åtgärdens ansvariga parter och genomförandeplanen presenteras i planen. I planen anges dock inte bindande vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hantera översvämningsriskerna. Statliga och kommunala myndigheter och den regionala utvecklingsmyndigheten måste dock ta hänsyn till planen och förslag till åtgärder i sina handlingar. Den faktiska planeringen av åtgärderna börjar inte förrän planen har godkänts.

Mer information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens webbplats

Turku, Raisio, Naantali och Raumas kustflodsgrupps webbplatser innehåller sammansättningen av översvämningsgruppen som ansvarar för planering av översvämningsrisker i området, mötesprotokoll och annat material för att utarbeta planer för hantering av översvämningsrisker.

Planen för hantering av översvämningsrisker i kustområdet vid Åbo, Reso, Nådendal och Raumo för 2016 - 2021

Planen för hantering av översvämningsrisker för Åbo, Raisio, Naantali och Rauma för kustområden 2016-2021 har utarbetats av översvämningsgruppen för Åbo, Raisio, Naantali och Raumas kustområde och godkänd av jord- och skogsbruksministeriet. I planen anges åtgärder för att förebygga och minska översvämningsskador i betydande riskområden vid kustfloden. Åtgärden varierar från väguppgraderingar till markanvändning och förväntan till operativ översvämningskontroll. Planen inkluderar den så kallade Miljörapport upprättad i enlighet med SOVA Act (200/2005).

Implementering och övervakning av förvaltningsplanen

I förvaltningsplanen har åtgärdernas påverkan, genomförbarhet och prioritering granskats. Förslag till åtgärdens ansvariga parter och genomförandeplanen presenteras i planen. I planen anges dock inte bindande vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hantera översvämningsriskerna. Statliga och kommunala myndigheter och den regionala utvecklingsmyndigheten måste dock ta hänsyn till planen och förslag till åtgärder i sina handlingar. NTM-centret övervakar och främjar genomförandet av åtgärder i samarbete med översvämningsgruppen. Betydelsen av översvämningsrisker kommer att utvärderas nästa år 2018 och förvaltningsplanerna kommer att uppdateras vid behov till 2021.

Kungörelse om ett förslag till en plan för hantering av översvämningsrisker

Från den 1 oktober 2014 till den 31 mars 2015 fick intressenter och medborgare möjlighet att uttrycka sina åsikter om den föreslagna planen för hantering av översvämningsrisker och relaterade mål för hantering av översvämningsrisker, åtgärder, miljödeklaration och genomförande av planerna. Återkopplingen granskades i översvämningsgruppen och en sammanfattning och svar utarbetades.

Mer information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens webbplats

Turku, Raisio, Naantali och Raumas kustflodsgrupps webbplatser innehåller sammansättningen av översvämningsgruppen som ansvarar för planering av översvämningsrisker i området, mötesprotokoll och annat material för att utarbeta planer för hantering av översvämningsrisker.

Publicerad 21-12-2015 kl. 13.19, uppdaterad 24-05-2021 kl. 10.43