Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Lovisa

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde för åren 2016–2021

Planen har godkänts 18.12.2015.

Kungörelse (pdf, 7 kb, 21.12.2015 - 20.1.2016)

Plan för hantering av översvämningsrisker i Lovisa kustområde (pdf, 3 759 Kb)

Planen för hantering av översvämningsrisker Lovisa kustområde för åren 2016–2021 har beretts av översvämningsgruppen för Lovisa kustområde och godkändes av jord- och skogsbruksministeriet den 18 december 2015. I planen ges förslag på åtgärder med vilka man kan förebygga och minska skador till följd av översvämningar. Spektret av åtgärder sträcker sig från fastigheters eget skydd till områdesanvändning och från prognoser till operativ översvämningsberedskap. Även ansvaren för beredskap och förebyggande av skador berör såväl medborgare som sammanslutningar. Planen innehåller en miljörapport som utarbetats i enlighet med den så kallade SMB-lagen (200/2005).

Genomförande och uppföljning av riskhanteringsplanen

I hanteringsplanen har åtgärdernas effekter, genomförbarhet och prioritetsordning granskats. I planen framförs förslag på ansvariga aktörer för och tidtabell för genomförande av åtgärderna. Man har i planen dock inte bindande fastslagit vilka åtgärder för hantering av översvämningsrisken som ska genomföras. Statliga och kommunala myndigheter samt regionutvecklingsmyndigheten ska dock beakta planen och åtgärdsförslagen i sin verksamhet. Den egentliga, utförligare planeringen av åtgärderna har inletts först efter att planen godkänts. Nästa bedömning av hur betydande översvämningsriskerna är sker 2018 och riskhanteringsplanerna uppdateras till nödvändiga delar före 2021.

Hörande om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker

Berörda parter och medborgare hade den 1.10.2014–31.3.2015 möjlighet att framföra sina åsikter om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker, om målen, åtgärderna, miljörapporten angående riskhanteringsplanen samt om verkställandet av planen. NTM-centralen i Nyland gick igenom och utarbetade ett sammandrag av responsen.

Respons från hörandet om hanteringen av översvämningsrisker i Lovisa kustområde (pdf, 40 Kb) endast på finska

Ytterligare information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens webbplats

På webbplatsen för översvämningsgruppen för Lovisa kustområde finns information om sammansättningen av den översvämningsgrupp som ansvarar för planeringen av hanteringen av områdets översvämningsrisker, mötesprotokoll och annat material för beredandet av riskhanteringsplaner.

Publicerad 26.9.2014 kl. 13.09, uppdaterad 21.7.2016 kl. 10.47