Plan för hantering av översvämningsrisker i kustområdet i Helsingfors och Esbo

Förslag till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2022–2027

Förslaget till plan för hantering av översvämningsriskerna i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2022–2027 har beretts av översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde. I planen ges förslag på åtgärder med vilka man kan förebygga och minska skador till följd av översvämningar. Åtgärderna omfattar allt från fastigheternas egna skydd till områdesanvändning och prognoser till operativ avvärjning av översvämningar. Även ansvaret för beredskapen och förebyggandet av skador berör såväl medborgare som samfund. Planen innehåller en miljörapport som utarbetats i enlighet med den så kallade SMB-lagen (200/2005).

Förslag till plan för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde (pdf, 2 480 kB)
    Sammanfattning av förslaget (pdf, 6 kB)

Bilagor till förslaget till riskhanteringsplan (pdf, 10 237 kB)
    Bilaga 1. Terminologi
    Bilaga 2. Beskrivning av området
    Bilaga 3. Miljörapport
    Bilaga 4. Bedömning av åtgärderna
    Bilaga 5. Utvärderingsmatris för åtgärder
    Bilaga 6. Informationskällor
    Bilaga 7. Kartor över översvämningsrisker, HW 1/100 år

Hörandet om förslaget till plan för hantering av översvämningsriskerna

Intressenterna och medborgarna hade under tiden 2.11.2020–14.5.2021 möjlighet att framföra sina åsikter om förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker samt om den miljörapport som presenteras som en del av planen.

NTM-centralen i Nyland och översvämninggruppen gick igenom och utarbetade ett sammandrag av responsen.

Respons från hörandet om hanteringen av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde (pdf, 80 Kb) endast på finska

Förslaget till plan för hantering av översvämningsrisker granskas utifrån responsen. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner planerna för hantering av översvämningsrisker i december 2021. De färdiga planerna för hantering av översvämningsriskerna publiceras senast den 22 december 2021 på webbplatsen och information om planerna lämnas också regionalt.

Genomförande och uppföljning av riskhanteringsplanen

I förslaget till riskhanteringsplan har åtgärdernas effekter, genomförbarhet och uppföljning granskats. Förslag på vem som ansvarar för åtgärderna och en tidtabell för genomförandet presenteras i planen. I planen har man dock inte på ett bindande sätt avgjort vilka åtgärder för hantering av översvämningsrisken som ska genomföras. Statliga och kommunala myndigheter samt regionutvecklingsmyndigheten ska dock beakta planen och åtgärdsförslagen i sin verksamhet. Den egentliga, utförligare planeringen av åtgärderna inleds först efter att planen godkänts.

Mer information och bakgrundsmaterial på översvämningsgruppens webbplats

På webbplatsen för översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde finns information om sammansättningen av den översvämningsgrupp som ansvarar för planeringen av hanteringen av översvämningsriskerna i området, gruppens mötesprotokoll och annat material för beredandet av riskhanteringsplaner.

Plan för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2016–2021

Plan för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde (pdf, 4 777 Kb)

Planen för hantering av översvämningsrisker i Helsingfors och Esbo kustområde för åren 2016–2021 bereddes av översvämningsgruppen för Helsingfors och Esbo kustområde och godkändes av Jord- och skogsbruksministeriet den 18 december 2015.

 

Publicerad 26-09-2014 kl. 13.09, uppdaterad 07-10-2021 kl. 14.29